DĖL VILNIAUS UNIVERSITETO EKOLOGIJOS INSTITUTO, GEOLOGIJOS IR GEOGRAFIJOS INSTITUTO IR BOTANIKOS INSTITUTO REORGANIZAVIMO

2009 m. gruodžio 23 d. Nr. 1800
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (Žin., 2009, Nr. 54-2140) 29 straipsnio 2 dalimi, 30 straipsniu, 93 straipsnio 4 dalimi ir Valstybės mokslinių tyrimų įstaigų, susijusių su integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) plėtra, tinklo pertvarkos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. spalio 1 d. nutarimu Nr. 989 (Žin., 2008, Nr. 117-4453; 2009, 147-6585), 16.3 punktu, Lietuvos Respublikos

Vyriausybė nutaria:

 1. Reorganizuoti Vilniaus universiteto Ekologijos institutą, Geologijos ir geografijos institutą ir Botanikos institutą sujungimo į valstybinį mokslinių tyrimų institutą Gamtos tyrimų centrą būdu.
 2. Patvirtinti Vilniaus universiteto Ekologijos instituto, Geologijos ir geografijos instituto ir Botanikos instituto reorganizavimo sąlygų aprašą (pridedama).
 3. Patvirtinti Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Gamtos tyrimų centro įstatus (pridedama).
 4. Įgalioti iki 2010 m. sausio 1 d. teisės aktų nustatyta tvarka išregistruoti iš Juridinių asmenų registro ir atlikti kitus veiksmus, susijusius su 2 punkte nurodytame apraše numatytų reorganizavimo sąlygų įgyvendinimu ir šių valstybės mokslinių tyrimų įstaigų išregistravimu iš Juridinių asmenų registro:4.1. Vilniaus universiteto Ekologijos instituto direktorių – dėl Vilniaus universiteto Ekologijos instituto;
  4.2. Geologijos ir geografijos instituto direktorių – dėl Geologijos ir geografijos instituto;
  4.3. Botanikos instituto direktorių – dėl Botanikos instituto.
 5. Pavesti Švietimo ir mokslo ministerijai:5.1. perduoti valstybinio mokslinių tyrimų instituto Gamtos tyrimų centro steigėjo funkcijas;
  5.2. per 10 dienų nuo šio nutarimo įsigaliojimo atlikti visus veiksmus, kurių reikia naujam juridiniam asmeniui ir jo įstatams įregistruoti Juridinių asmenų registre;
  5.3. iki 2011 m. vasario 1 d. peržiūrėti valstybinio mokslinių tyrimų instituto Gamtos tyrimų centro įstatuose nurodytas mokslinės veiklos kryptis, išklausyti Gamtos tyrimų centro valdymo organų nuomonę ir prireikus pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei pakeistų šios įstaigos įstatų projektą.
 6. Pripažinti netekusiais galios:6.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 27 d. nutarimo Nr. 669 „Dėl valstybės mokslo institutų statutų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 54-2382) 1.3 ir 1.6 punktus;
  6.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 1724 „Dėl universiteto mokslo institutų statutų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 105-4704) 1.2 pastraipą.
×