Gamtos tyrimų centro (toliau – GTC) vidiniais informacijos apie pažeidimus teikimo kanalais apie pažeidimą gali pranešti bet kuris asmuo, kurį su GTC sieja arba siejo darbo arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.), taip pat kiti asmenys.

Pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

 • pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
 • pavojaus aplinkai;
 • kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams, vykdant teisingumą;
 • neteisėtos veiklos finansavimo;
 • neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
 • neteisėtu būdu įgyto turto;
 • padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
 • kitų pažeidimų.

Kompetentingu subjektu administruoti GTC vidinius informacijos apie pažeidimus teikimo kanalus (nagrinėti gautą informaciją apie pažeidimus, užtikrinti asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus, konfidencialumą) yra paskirtas korupcijos prevencijos specialistas-juristas Albinas Žymančius, el. p. albinas.zymancius@gamtc.lt, Akademijos g. 2, 08412 Vilnius.

Informaciją apie korupciją ir pastebėtus pažeidimus Gamtos tyrimo centro vidiniais informacijos apie pažeidimus teikimo kanalais galima pateikti:

 • tiesiogiai atvykus į GTC jo oficialiomis darbo valandomis pas kompetentingą subjektą adresu Akademijos g. 2, 08412 Vilnius;
 • atsiųsti nustatytos arba laisvos formos pranešimą paštu GTC adresu Akademijos  g. 2, LT-08412 Vilnius. Siunčiant pranešimą paštu, po GTC pavadinimu ant voko turi būti nurodoma žyma „Kompetentingam subjektui asmeniškai“. Siunčiant laisvos formos pranešimą turi būti nurodyta, kad GTC informacija teikiama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu;
 • atsiųsti nustatytos arba laisvos formos pranešimą GTC elektroninio pašto adresu pranesk@gamtc.lt. Siunčiant laisvos formos pranešimą, turi būti nurodyta, kad informacija teikiama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu.

Gamtos tyrimų centro vidiniais informacijos apie pažeidimus teikimo kanalais gautų pranešimų nagrinėjimo tvarką ir procedūras nustato Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų ir jų funkcionavimo užtikrinimo Gamtos tyrimų centre tvarkos aprašas.

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme nustatytos asmenų, teikiančių informaciją apie pažeidimus, teisės ir garantijos

Asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimus, apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemonės:

 • asmens konfidencialumo užtikrinimas;
 • draudimas daryti neigiamą poveikį asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą;
 • teisė gauti atlyginimą už vertingą informaciją;
 • teisė gauti kompensaciją;
 • nemokamos teisinės pagalbos užtikrinimas;
 • atleidimas nuo atsakomybės.

Prieš darbuotoją, pateikusį informaciją apie pažeidimą, ir jo šeimos narius, dirbančius GTC, nuo informacijos pateikimo dienos draudžiama imtis neigiamo poveikio priemonių: atleisti jį iš darbo, perkelti į kitą darbo vietą, bauginti, priekabiauti, diskriminuoti, grasinti susidoroti, apriboti karjeros galimybes, sumažinti darbo užmokestį, pakeisti darbo laiką, kelti abejones dėl kompetencijos, perduoti neigiamą informaciją apie jį tretiesiems asmenims.

Darbuotojui, pranešusiam apie pažeidimą, ir jo šeimos nariams, dirbantiems GTC, taikomos teisinės gynybos priemonės, nustatytos Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo 11 straipsnyje ir kituose teisės aktuose.

Apie korupciją taip pat galima pranešti:

 • el. paštu pranesk@stt.lt, siunčiant užpildytą Specialiųjų tyrimų tarnybos rekomenduojamą Pranešimo apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą formą;
 • per Specialiųjų tyrimų tarnybos interneto svetainę;
 • paskambinus Specialiųjų tyrimų tarnybai visą parą veikiančiu karštosios linijos telefonu Vilniuje (8 5) 266 3333 (taip pat ir poilsio dienomis).

Pranešėjų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai ir kita aktuali informacija:

×