Research interests

Ecology, environmental protection, dendrochronology, ecosystem responses to anthropogenic factors, tree growth and isotopic composition dependence on environmental climatic conditions, climate change and anthropogenic effects, physiological responses of plants to climate change, assessment of climate and paleoenvironmental changes, modelling of climate dynamics.

Annotation of the dissertation

Search for correlations between stable tree ring carbon isotopes, climate variations and anthropogenic factors in the Baltic region.

Objectives:

 1. measurements of stable carbon isotope discrimination in tree ring samples collected from various locations;
 2. measurements of carbon isotope discrimination during a tree vegetation period;
 3. analysis of dependence of carbon isotope discrimination on the hydrometeorological environment;
 4. analysis of anthropogenic impacts on carbon isotope discrimination.

 

ORCID iD icon

Articles and conference papers in publications included in international databases  

 1. Kavaliauskienė, Galina; Valūnas, Darius; Valūnaitė Oleškevičienė, Giedrė. E-learning from learners‘ perspective = E. mokymasis iš besimokančiųjų perspektyvos // Santalka = Coactivity. Filologija = Philology. Edukologija = Educology. Vilnius : Technika. ISSN 1822-430X. 2012, vol. 20, no. 1, p. 49-55. DOI: 3846/cpe.2012.05. [Index Copernicus; TOC Premier; Academic Search Complete] [M.kr.: S 007] [Autoriaus indėlis: 0,333]
 2. Kavaliauskienė, Galina; Valūnas, Darius; Valūnaitė Oleškevičienė, Giedrė. E. mokymosi integravimas į tradicinę mokymo aplinką : besimokančiųjų požiūris = The integration of e-learning into a traditional training environment from the learners’ point of view // Studijos šiuolaikinėje visuomenėje : mokslo darbai = Studies in modern society : academic papers / Šiaurės Lietuvos kolegija. Šiauliai : Šiaurės Lietuvos kolegija. ISSN 2029-431X. 2012, Nr. 3(1), Nr. 3(1), p. 135-140. [Educational Research Complete] [M.kr.: S 007] [Autoriaus indėlis: 0,333]
 3. Kavaliauskienė, Galina; Valūnas, Darius. Learners’ perceptions of e-learning = Studentų požiūriai į e. mokymą(-si) // Socialinių mokslų studijos : mokslo darbai = Social sciences studies : research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-2236. 2012, Nr. 4(1), p. 19-31. [SocINDEX with Full Text; Index Copernicus] [M.kr.: S 007] [Autoriaus indėlis: 0,500]

 Articles in Lithuanian peer-reviewed journals

 

 1. Kavaliauskienė, Galina; Valūnas, Darius. Learner approach to online activities in a language classroom = Besimokančiųjų požiūris į internetinių mokymo priemonių naudojimą kalbų mokymui // Social media : challenges and opportunities for education in modern society : research papers = Socialinės medijos : iššūkiai ir galimybės suaugusiųjų švietimui. Vilnius : Mykolas Romeris University. ISSN 2335-738X. 2013, Vol. 1, No 1, p. 67-71. [M.kr.: S 007] [Autoriaus indėlis: 0,500]

 Articles in foreign peer-reviewed journals

 1. Kavaliauskienė, Galina; Valūnas, Darius; Valūnaitė Oleškevičienė, Giedrė. Learner attitudes to e-learning // Актуальные проблемы образования в высшей школе / Тулский государственный университет. Тула : Изд-во ТылГУ, 2012. ISBN 9785767922482. P. 8-16. [M.kr.: S 007] [Autoriaus indėlis: 0,333]

Articles in peer-reviewed Lithuanian conference journals

 1. Navickaitė, Rūta; Pogožilskaja, Liudmila; Valūnas, Darius. Besikeičiantis kalbos mokytojo vaidmuo kalbų klasėje // Naujasis kalbų mokymas; naujasis kalbų mokymasis = New language teaching: new language learning : baigiamosios konferencijos medžiaga, 2008 m. birželio 5-7 d. : mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2008. ISBN 9789955914006. p. 113-117. [M.kr.: S 007] [Autoriaus indėlis: 0,333]

 Theses in peer-reviewed conference publications

 1. Kavaliauskienė, Galina; Valūnas, Darius. Case study : perceptions of learning online at university level // Kalbos, kultūra, globalizacija : VI-oji tarptautinė konferencija, 2012 m. birželio 4-5 d., Vilnius = Languages, culture, globalisation : 6th international conference, 4-5 June 2012, Vilnius (Lithuania) / Mykolo Romerio universitetas … [et al.]. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2012. ISBN 9789955880905. p. 32-33. [M.kr.: S 007] [Autoriaus indėlis: 0,500]
 2. Kavaliauskienė, Galina; Valūnas, Darius. Learner approach to online activities in a language classroom // Social media : challenges and opportunities for education in modern society : international interdisciplinary scientific conference : abstract book, May 3, 2012 [Elektroninis išteklius] / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2012. ISBN 9789955194583. p. 14. [M.kr.: S 007] [Autoriaus indėlis: 0,500]

 Articles and theses in unreviewed conference publications

 1. Kavaliauskienė, Galina; Valūnas, Darius. Case study: perceptions of learning online at university level // Kalbos, kultūra ir globalizacija = Languages, culture and globalisation : mokslinės konferencijos straipsnių rinkinys / Mykolo Romerio universitetas … [et al.]. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2012. ISBN 9789955194958. P. 62-71. [M.kr.: H 004] [Autoriaus indėlis: 0,500]
×