Moksliniai interesai

Ekologija, aplinkosauga, dendrochronologija, ekosistemų reakcija į antropogeninius veiksnius, medžių augimo ir izotopinės sudėties priklausomybė nuo aplinkos klimatinių sąlygų, klimato kaitos ir antropogeninio poveikio, fiziologinės augalų reakcijos atsakas į klimato kaitą, klimato ir paleoaplinkos pokyčių vertinimas, klimato dinamikos modeliavimas.

Disertacijos anotacija

Stabilių anglies izotopų kiekio Baltijos regione augančių medžių rievėse koreliacijos su klimatiniais ir antropogeninio poveikio veiksniais paieškos.

Uždaviniai:

 1. Stabilių anglies izotopų diskriminacijos matavimas skirtingose augavietėse surinktuose mėginiuose;
 2. Stabilių anglies izotopų diskriminacijos kaitos medžių vegetacinio laikotarpio metu matavimai;
 3. Stabilių anglies izotopų diskriminacijos priklausomybės nuo hidrometeorologinių sąlygų tyrimas;
 4. Antropogeninių veiksnių įtakos stabilių anglies izotopų diskriminacijos variacijoms tyrimas.

ORCID iD icon

Straipsniai ir konferencijos pranešimai leidiniuose, įtrauktuose į tarptautines duomenų bazes

 1. Kavaliauskienė, Galina; Valūnas, Darius; Valūnaitė Oleškevičienė, Giedrė. E-learning from learners‘ perspective = E. mokymasis iš besimokančiųjų perspektyvos // Santalka = Coactivity. Filologija = Philology. Edukologija = Educology. Vilnius: Technika. ISSN 1822-430X. 2012, Vol. 20, No 1, p. 49–55. DOI: 3846/cpe.2012.05. [Index Copernicus; TOC Premier; Academic Search Complete] [M.kr.: S 007] [Autoriaus indėlis: 0,333]
 2. Kavaliauskienė, Galina; Valūnas, Darius; Valūnaitė Oleškevičienė, Giedrė. mokymosi integravimas į tradicinę mokymo aplinką: besimokančiųjų požiūris = The integration of e-learning into a traditional training environment from the learners’ point of view // Studijos šiuolaikinėje visuomenėje: mokslo darbai = Studies in modern society: academic papers / Šiaurės Lietuvos kolegija. Šiauliai: Šiaurės Lietuvos kolegija. ISSN 2029-431X. 2012, Nr. 3(1), Nr. 3(1), p. 135–140. [Educational Research Complete] [M.kr.: S 007] [Autoriaus indėlis: 0,333]
 3. Kavaliauskienė, Galina; Valūnas, Darius. Learners’ perceptions of e-learning = Studentų požiūriai į e. mokymą(-si) // Socialinių mokslų studijos: mokslo darbai = Social sciences studies: research papers / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-2236. 2012, Nr. 4(1), p. 19–31. [SocINDEX with Full Text; Index Copernicus] [M.kr.: S 007] [Autoriaus indėlis: 0,500]

Straipsniai Lietuvos recenzuojamuose leidiniuose

 1. Kavaliauskienė, Galina; Valūnas, Darius. Learner approach to online activities in a language classroom = Besimokančiųjų požiūris į internetinių mokymo priemonių naudojimą kalbų mokymui // Social media: challenges and opportunities for education in modern society: research papers = Socialinės medijos: iššūkiai ir galimybės suaugusiųjų švietimui. Vilnius: Mykolas Romeris University. ISSN 2335-738X. 2013, Vol. 1, No 1, p. 67–71. [M.kr.: S 007] [Autoriaus indėlis: 0,500]

Straipsniai užsienio recenzuojamuose leidiniuose

 1. Kavaliauskienė, Galina; Valūnas, Darius; Valūnaitė Oleškevičienė, Giedrė. Learner attitudes to e-learning // Актуальные проблемы образования в высшей школе / Тулский государственный университет. Тула: Изд-во ТылГУ, 2012. ISBN 9785767922482. P. 8–16. [M.kr.: S 007] [Autoriaus indėlis: 0,333]

 

Straipsniai recenzuojamuose Lietuvos konferencijų leidiniuose

 1. Navickaitė, Rūta; Pogožilskaja, Liudmila; Valūnas, Darius. Besikeičiantis kalbos mokytojo vaidmuo kalbų klasėje // Naujasis kalbų mokymas; naujasis kalbų mokymasis = New language teaching: new language learning: baigiamosios konferencijos medžiaga, 2008 m. birželio 5–7 d.: mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2008. ISBN 9789955914006. p. 113–117. [M.kr.: S 007] [Autoriaus indėlis: 0,333]

Tezės recenzuojamuose konferencijų leidiniuose

 1. Kavaliauskienė, Galina; Valūnas, Darius. Case study: perceptions of learning online at university level // Kalbos, kultūra, globalizacija: VI-oji tarptautinė konferencija, 2012 m. birželio 4–5 d., Vilnius = Languages, culture, globalisation 6th international conference, 4–5 June 2012, Vilnius (Lithuania) / Mykolo Romerio universitetas … [et al.]. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2012. ISBN 9789955880905. p. 32–33. [M.kr.: S 007] [Autoriaus indėlis: 0,500]
 2. Kavaliauskienė, Galina; Valūnas, Darius. Learner approach to online activities in a language classroom // Social media: challenges and opportunities for education in modern society: international interdisciplinary scientific conference: abstract book, May 3, 2012 [Elektroninis išteklius] / Mykolo Romerio universitetas. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2012. ISBN 9789955194583. p. 14. [M.kr.: S 007] [Autoriaus indėlis: 0,500]

Straipsniai ir tezės nerecenzuojamuose konferencijų leidiniuose

 1. Kavaliauskienė, Galina; Valūnas, Darius. Case study: perceptions of learning online at university level // Kalbos, kultūra ir globalizacija = Languages, culture and globalisation: mokslinės konferencijos straipsnių rinkinys / Mykolo Romerio universitetas … [et al.]. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2012. ISBN 9789955194958. P. 62–71. [M.kr.: H 004] [Autoriaus indėlis: 0,500]
×