Studies on the genotoxic and cytotoxic effects of microplastics of various polymers on salmonids

Projektas: Įvairių polimerų mikroplastikų genotoksinio ir citotoksinio poveikio lašišinėms žuvims tyrimai

Projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-25-0048

Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2021-09-01 iki 2022-03-31

Projekto mokslinio tyrimo vadovas: dr. Milda Stankevičiūtė

Studentė: Agnė Bučaitė

Santrauka: Projekto tikslas – nustatyti įvairių polimerų mikroplastikų citogenetinius efektus lašišinėse žuvyse, tuo pačiu keliant jaunosios tyrėjos įgūdžius tarpdisciplininiuose tyrimuose. Veikla – polipropileno (PP),  polistireno (PS) ir polietileno (HDPE, LDPE) genotoksinio ir citotoksinio poveikio įvertinimas Oncorhynchus mykiss kraujo eritrocituose.

Pasiekti rezultatai: Jaunoji tyrėja įgijo patirties ekologijos ir aplinkotyros krypties tyrimuose – ekotoksikologinių eksperimentų planavime, jų vykdyme ir koordinavime. Įsisavino ksenobiotikų genotoksinio ir citotoksinio poveikio organizmams vertinimo metodus. Projekto metu atlikti mikroplastikų genotoksinio ir citotoksinio poveikio žuvims eksperimentiniai tyrimai, surinkti ir paruošti kraujo mėginiai, atlikta citogenetinių pažaidų analizė, statistinis duomenų apdorojimas ir interpretacija. Įsisavinta citogenetinių pažeidimų nustatymo metodika, įgyta praktinių žinių bei patirties rengiant aukšto lygio mokslines publikacijas bei pranešimus tarptautinėse konferencijose.

Išvados: PP ir PS poveikis sąlygojo reikšmingai padidėjusius mikrobranduolių, o HDPE bei PP – branduolio pumpurų ir suminių branduolio pumpurų dažnius O. mykiss eritrocituose. Suminis genotoksiškumas kito tokia tvarka: PP → HDPE → PS → LDPE. Suminis citotoksiškumas nebuvo reikšmingai padidėjęs.

Projektas finansuojamas/finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų pagal priemonės Nr. 09.33.3- LMT-K-712 veiklą „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.

Projekto viešinimas

×