Modeling the metamorphism parameters of crystalline rocks in Western Lithuania

Vakarų Lietuvos kristalinių uolienų metamorfizmo parametrų modeliavimas

Projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-22-0003

Projekto pavadinimas: „Vakarų Lietuvos kristalinių uolienų metamorfizmo parametrų modeliavimas“

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas“ poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas vykdant tyrimus semestrų metu“.

Projekto vykdymo laikotarpis: 2020 – 2021

Projekto mokslinio tyrimo vadovas: doc. dr. Gražina Skridlaitė.

Studentė: Jolanta Putnaitė

Lietuvos kristalinis pamatas yra padengtas nuosėdinių uolienų storyme, todėl kristalinės uolienos pasiekiamos tik gręžiniais. Giluminio kartografavimo metu sukauptas ir Lietuvos geologijos tarnybos Žemės gelmių centre saugomas magminių ir metamorfinių uolienų gręžinių kernas regiono susidarymo ir evoliucijos geologiniame laike metraštis. Metamorfinėms uolienoms tirti pasaulyje plačiai naudojamas izocheminių fazių diagramų su isopletomis (vienodos sudėties linijos) tyrimų metodas, slėgio (P) ir temperatūros (T) modeliavimas, naudojant įvairias kompiuterines programas. P-T parametrų modeliavimas Lietuvoje pradėtas tik 2018 m., o modeliavimo metodiką įvaldžiusių specialistų trūksta. Tai apriboja regiono evoliucijos geologiniame laike rekonstrukciją. Projekto tikslas – moderniais tyrimo metodais sumodeliuoti Vakarų Lietuvos uolienų metamorfizmo parametrus, išugdyti studentės uolienų atpažinimo, petrografinio aprašymo, mineralų cheminės sudėties tyrimo skenuojančiu elektroniniu mikroskopu (SEM) ir modeliavimo specializuotomis kompiuterinėmis programomis (Theriak-Domino, Thermocalc ir kt.) gebėjimus. Bus tiriami pasirinktų įvairių Vakarų Lietuvos uolienų mėginiai ir poliruoti šlifai, parenkamos metamorfizmo parametrų nustatymui tinkamos mineralų paragenezės, SEM-u su EDS analizatoriumi nustatoma cheminė mineralų sudėtis. Pagal uolienos ir mineralų chemines sudėtis kompiuterinėmis programomis bus modeliuojamos mineralų fazės, nustatomos jų temperatūros (T) ir slėgiai (P).

Projekto viešinimas

×