Invazinių ir svetimžemių rūšių būklės tyrimai Lietuvoje

Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 05.5.1-APVA-V-018-01-0012 pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-V-018 priemonę „Biologinės įvairovės apsauga“

Įgyvendinančioji institucija: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

Projekto vykdytojas: Gamtos tyrimų centras

Projekto laikas: pradžia – 2019 m. birželio mėn., trukmė – 36 mėn.

Projekto vadovas: Valerijus Rašomavičius

Projekto tikslas: atlikti Europos Sąjungai susirūpinimą keliančių invazinių svetimų rūšių bei Lietuvos invazinių ir agresyviausių svetimžemių rūšių populiacijų būklės tyrimus, parengti jų plitimo bei grėsmių aprašymus ir paplitimo žemėlapius Lietuvoje.

Projektas finansuojamas iš Sanglaudos fondo

Viešinimas

 

×