Geoaplinka ir jos ištekliai kintančiomis klimato ir žmogaus poveikio sąlygomis

Pagrindinės temos:

– Giluminių geologinių struktūrų susidarymo, raidos ir alternatyvaus gelmių panaudojimo galimybių įvertinimas; geologinės praeities etapų paleoaplinkos pokyčių analizė bei gamtinių ir antropogeninių veiksnių įtakos jų raidai apibrėžimas; vandens ir sausumos geosistemų šiuolaikinių dinaminių tendencijų tyrimai.

– Tradicinių ir netradicinių mineralinių bei geoenergetinių gelmių išteklių sudėties, slūgsojimo ir potencialo atskirose geosistemose įvertinimas; antropogeninio poveikio bei klimato kaitos įtakos paviršinės ir požeminės hidrosferos išteklių formavimuisi bei jų kokybei apibrėžimas; gamtinės ir antropogeninės gelmių bei paviršiaus taršos ir jos prevencijos analizė; darnaus vystymosi principais paremto kraštovaizdžio bei išteklių planavimo ir valdymo formavimas.

×