Gamtos tyrimų centre surengtas mokslinis seminaras-diskusija „Omikos technologijos – įrankiai, pažanga ir perspektyvos gamtos tyrimuose“

Spalio 12 d. Gamtos tyrimų centre surengtas mokslinis seminaras-diskusija „Omikos technologijos – įrankiai, pažanga ir perspektyvos gamtos tyrimuose“ (organizatorė – prof. dr. Elena Servienė). Seminaro metu dr. E. Servienė supažindino susirinkusius GTC bendruomenės narius su galimomis omikos technologijomis (metagenomika, transkriptomika, proteomika ir metabolomika) ir akcentavo laboratorinės-eksperimentinės dalies svarbą kokybiškiems sekoskaitai tinkamiems mėginiams paruošti ir bioinformatinės dalies svarbą išsamiai analizei atlikti.

Dr. Gediminas Alzbutas pristatė pranešimą „Nanoporos technologijos pritaikymo galimybės mikrobiomo ir metagenomo analizėje“, aptarė šios technologijos pranašumus, lyginant su kitomis naujos kartos sekoskaitos platformomis, ir atsakė į auditorijos klausimus apie bioinformatiko vaidmenį omikos tyrimuose.

Dauguma seminaro dalyvių pareiškė nuomonę, kad bioinformatikų pagalba būtų tikrai reikalinga, vystant laboratorijose omikos technologijomis pagrįstus tyrimus. Pabrėžta metodologinių, technologinių ir programinių įrankių svarba. Tarp susirinkusių seminaro dalyvių vyko diskusijos dėl poreikio formuoti bioinformatinių kompetencijų padalinį GTC. Dalyvių nuomonės išsiskyrė – vieni mato galimybes formuoti nedidelį aptarnaujantį padalinį ir kviestis bioinformatikos specialistus (2–3 žmonės), kiti nemato poreikio kurti tokį struktūrinį vienetą, treti pabrėžė matantys galimybes vystyti omikos technologijas, stiprinant projektinį bendradarbiavimą tarp laboratorijų. Išreikštas poreikis organizuoti GTC tematinius seminarus, pristatant įvairias didelio našumo technologijas (kitą seminarą pasiūlyta pristatyti dr. Daliui Butkauskui). Taip pat išreikštas pageidavimas bioinformatikos srities mokymo kursams, ypač įtraukiant doktorantus.

Pasiūlyta, kad būtų surengta apklausa ir suinteresuotų laboratorijų kolektyvai, atsižvelgdami į šio seminaro iškeltus klausimus ir diskusijas, pateiktų savo siūlymus dėl bioinformatikos specialistų poreikio GTC, jų įveiklinimo formų (aptarnaujantis padalinys, atskiri laboratorijose įdarbinti specialistai ar kt.).

×