Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimas Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimas Nr. 149 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. spalio 25 d. nutarimo Nr. 865 redakcija) Valstybės biudžeto lėšų, skiriamų valstybinėms mokslo ir studijų institucijoms administravimui ir ūkiui bei sudėtingos infrastruktūros objektų priežiūrai, skyrimo aprašas

Lietuvos Respublikos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimas Nr. 149 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. rugpjūčio 9 d. nutarimo Nr. 668 redakcija) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų moksliniams tyrimams, eksperimentinei plėtrai ir meno veiklai plėtoti skyrimo mokslo ir studijų institucijoms tvarkos aprašas

 

Mokslo ir studijų institucijų MTEP vertinimą reglamentuojantys dokumentai

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2021 m. sausio 29 d. įsakymas Nr. V-61 „Dėl valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybių minimalių kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. rugsėjo 2 d. įsakymas Nr. V-1593 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“ 2.2–2.6 papunkčių įgyvendinimo“

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2021 m. rugsėjo 9 d. įsakymas Nr. V-337 „Dėl Lietuvos universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros, meno veiklos vertinimo procedūrų reglamento patvirtinimo“

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2023 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. V-352Dėl mokslo ir studijų institucijų tyrėjų karjeros pakopų privalomų kompetencijų aprašo patvirtinimo

 

Lietuvos Respublikos Seimo priimti įstatymai

Lietuvos Respublikos Seimo 2009 m. balandžio 30 d. priimtas Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas (Nr. XI-242)

Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. sausio 17 d. priimtas Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymas (Nr. XIII-198)

×