PATVIRTINTA
Gamtos tyrimų centro Mokslo tarybos posėdyje
2022 balandžio 1 d. nutarimu, Nr. GTC-MT-3/15e

GAMTOS TYRIMŲ CENTRO ANKSTYVOSIOS KARJEROS TYRĖJŲ KOMITETO NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Gamtos tyrimų centro (toliau – GTC) Ankstyvosios karjeros tyrėjų komiteto nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja GTC Ankstyvosios karjeros tyrėjų komiteto sudėtį, tikslus, uždavinius, veiklą, darbo organizavimo tvarką, teises ir pareigas.
2. Ankstyvosios karjeros tyrėjų komitetas (toliau – Komitetas) yra neatlygintinai veikiantis vidinis GTC darinys, kuris savo veikloje vadovaujasi GTC įstatais, Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais.
3. Ankstyvosios karjeros tyrėjas (toliau – AKT) – doktorantūros studijų studentas, podoktorantūros stažuotojas, GTC mokslo darbuotojas, kuriam daktaro laipsnis suteiktas ne daugiau nei prieš 15 metų.
4. Komitetas atsiskaito už savo veiklą pristatydamas metinę ataskaitą GTC Mokslo tarybos posėdyje.

II SKYRIUS
KOMITETO TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR VEIKLA

5. Komiteto tikslas – vykdyti reguliarias šviečiamąsias ir sistemingas informacines veiklas, skatinančias mokslininkų bendradarbiavimą, aukšto lygio mokslinius tyrimus, darbo aplinkos sąlygų gerinimą bei AKT įsitraukimą į GTC gyvenimą ir tolimesnį vystymąsi.
6. Komiteto uždaviniai:
6.1. Konsultuoti AKT aukšto lygio mokslinių tyrimų klausimais;
6.2. Padėti GTC plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą;
6.3. Organizuoti mokslo rezultatų sklaidą visuomenėje;
6.4. Rūpintis AKT integravimu į GTC vykdomas mokslininkų veiklas, kad būtų išlaikytas mokslinių tyrimų tęstinumas ir palanki aplinka vykdyti mokslinę, eksperimentinę ir kūrybinę veiklą;
6.5. Plėtoti AKT tarpdisciplininį bendradarbiavimą GTC, su Lietuvos ir užsienio studijų įstaigomis, mokslo ir verslo organizacijomis;
6.6. Plėtoti AKT įsitraukimą į GTC veiklą, siekti, kad svarstant siūlymus, susijusius su moksline veikla, darbu laboratorijose, intelektinės veiklos rezultatų nuosavybe ir kitais klausimais, būtų atsižvelgta į AKT nuomonę ir interesus;
6.7. Skatinti mokslo integracinės ir sąžiningumo kultūros stiprinimą, lygių galimybių ir emocinės gerovės užtikrinimą.
7. Komitetas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias veiklas:
7.1. Bendradarbiauja su nevyriausybinėmis organizacijomis, ugdymo įstaigomis, valstybinėmis ar savivaldybinėmis institucijomis, fondais, verslo atstovais ir fiziniais asmenimis socialinių, ekologinių, kultūrinių, sporto, labdaros ir kitų programų įgyvendinimui;
7.2. Organizuoja AKT diskusijas ir seminarus susijusius su GTC mokslininkų vykdomomis veiklomis ir kvalifikacijos kėlimu;
7.3. Inicijuoja GTC darbuotojų gerosios praktikos dalinimosi ir mentorystės projektus;
7.4. Organizuoja AKT tarp laboratorinius ir tarp institucinius vizitus, atvirų durų dienas ar trumpalaikes praktikas;
7.5. Teikia GTC administracijai ir Mokslo tarybai pasiūlymus, gerinančius AKT padėtį ir darbą šioje mokslo institucijoje;
7.6. Organizuoja edukacinius ir mokslinius-kūrybinius konkursus ir renginius;
7.7. Bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio mokslo įstaigomis bei dalyvauja kitų organizacijų veikloje.

III SKYRIUS
KOMITETO SUDĖTIS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

8. Komiteto sudėtis ir Komiteto pirmininkas (toliau – Pirmininkas) išrenkami Komiteto susirinkimo metu. Komitetui suteikiami įgaliojimai veikti GTC AKT vardu.
9. Komitetą sudaro ne mažiau kaip 7 nariai iš trijų GTC padalinių (Botanikos instituto, Ekologijos instituto, Geologijos ir Geografijos instituto).
10. Už kiekvieną pretendentą į Komitetą vyksta balsavimas. Komiteto nariais tampa daugiausia balsų surinkę kandidatai. Kandidatams surinkus vienodą balsų skaičių, skelbiamas pakartotinis balsavimas.
11. Komiteto narys gali būti pašalintas Komiteto narių balsavimo metu, jei jis nesilaiko Komiteto nuostatų ar vykdo priešingą GTC tikslams ir įstatams viešą veiklą.
12. Komiteto narys gali išstoti iš Komiteto pateikęs raštišką prašymą Pirmininkui.
13. Komitetas ir Pirmininkas renkami 2 metų kadencijai.
14. Komiteto veiklai vadovauja Pirmininkas.
15. Pirmininkas atsako už Komiteto veiklos planavimą̨, organizavimą̨, koordinavimą ir kontrolę, be to, kartu su kitais Komiteto nariais, atsako už Komitetui pavestų uždavinių ir priskirtų veiklų įgyvendinimą.
16. Pirmininkas išrenkamas pirmojo Komiteto susirinkimo metu balsų dauguma, dalyvaujant ne mažiau kaip 2/3 Komiteto narių.
17. Pirmininkui laikinai negalint eiti pareigų, jo teikimu, kandidatą laikinai eiti Pirmininko pareigas tvirtina Komitetas.
18. Pirmininku ir nariais gali tapti GTC darbuotojai, kurie atitinka AKT sąvoką ir yra pateikę raštišką prašymą dalyvauti rinkimuose.
19. Komiteto susirinkimai šaukiami pagal poreikį, bet ne rečiau kaip du kartus per kalendorinius metus. Pirmasis susirinkimas šaukiamas GTC AKT steigimo iniciatyvinės grupės, vėlesni susirinkimai organizuojami Komiteto.
20. Komiteto susirinkimus gali inicijuoti Pirmininkas arba bent du Komiteto nariai. Susirinkimai gali būti rengiami ir nuotoliniu būdu (naudojant elektronines ryšio priemones), jei nėra tam prieštaraujančių Komiteto narių.
21. Komiteto nariai apie susirinkimo datą, laiką ir darbotvarkę yra informuojami elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 3 savaites iki Komiteto posėdžio datos. Pranešimas apie susirinkimą skelbiamas GTC internetiniame tinklapyje ir kitose informacinės sklaidos priemonėse.
22. Komiteto susirinkimai yra atviri. Komiteto Pirmininkui ar bent vienam nariui pareikalavus,
Komiteto posėdis gali būti uždaras.
23. Susirinkimas laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja daugiau nei pusė Komiteto narių.
24. Susirinkimui pirmininkauja Pirmininkas, sekretoriauja Komiteto paskirtas sekretorius.
25. Sprendimai susirinkime priimami dauguma susirinkime dalyvaujančių Komiteto narių balsų.
26. Komiteto nutarimai įforminami posėdžių protokoluose. Posėdžių protokolus pasirašo Pirmininkas (Pirmininkui nedalyvaujant – kitas posėdžiui pirmininkavęs Komiteto narys) ir posėdžio sekretorius. Posėdžio sekretorius – Komiteto susirinkimo metu išrinktas narys.
27. Komiteto posėdžių protokolai ir su jais susijusi medžiaga saugomi vadovaujantis GTC dokumentų saugojimo terminų rodykle.

IV SKYRIUS
KOMITETO NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

28. GTC AKT Komiteto narių teisės:
28.1. Kiekvienas AKT sąvoką atitinkantis GTC darbuotojas turi teisę rinkti ir būti išrinktam Komiteto nariu ir Pirmininku.
28.2. Komiteto nariai turi teisę skelbti informaciją apie Komiteto veiklą.
28.3. Komiteto nariai turi aktyviai dalyvauti Komiteto veikloje, rengiant seminarus ir diskusijas, siūlant įvairias iniciatyvas susijusias su Komiteto veiklomis, reiškiant nuomonę dėl mokslinės veiklos, studijų, darbo aplinkos ir kitais klausimais.
29. Komiteto narių pareigos:
29.1. Laikytis Nuostatų.
29.2. Komiteto nariai privalo dalyvauti Komiteto susirinkimuose.

V SKYRIUS
NUOSTATŲ KEITIMAS, REORGANIZAVIMAS IR VEIKLOS PABAIGA

30. Sprendimai dėl Nuostatų keitimo, reorganizavimo ir veiklos pabaigos priimami Komiteto susirinkimo metu Komiteto narių balsų dauguma ir tvirtinami GTC Mokslo taryboje.

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

31. Komiteto veiklos procedūriniai klausimai gali būti papildomi, šalinami arba keičiami paprasta posėdyje dalyvaujančių Komiteto narių balsų dauguma.
32. Iškilę ginčai sprendžiami vadovaujantis šiais nuostatais, GTC įstatais ir LR teisės aktų nustatyta tvarka.

×