2022–2026 m. Gamtos tyrimų centro mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programos

„BIOLOGINĖS ĮVAIROVĖS IR BUVEINIŲ BŪKLĖS BEI DINAMIKOS TYRIMAI, IŠSAUGOJIMO BEI ATKŪRIMO MOKSLINIS PAGRINDIMAS (BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ)“

Vadovas – dr. (HP) Dalius Butkauskas

Programos tikslai:

  1. Kompleksiniai prokariotinių ir eukariotinių organizmų (protistų, grybų, augalų, gyvūnų) sistematikos bei populiacijų ir jų buveinių būklės tyrimai siekiant naujų fundamentinių žinių apie biologinę įvairovę ir ją palaikančius mechanizmus globalios kaitos ir antropogeninio poveikio sąlygomis.
  2. Mokslinio pagrindimo valstybės strateginiams dokumentams ir rekomendacijoms dėl biologinės įvairovės išsaugojimo, tvaraus naudojimo ir atkūrimo pateikimas.
  3. Tarptautinės reikšmės nacionalinių sistematinių kolekcijų, metaduomenų ir kitų biologinės įvairovės duomenų bazių pildymas, sisteminimas ir tobulinimas pritaikant mokslo bei visuomenės reikmėms, interaktyvaus žinių apie įvairius bioįvairovės komponentus kaupimas, skatinant visuomenės įsitraukimą į šią veiklą.

Daugiau informacijos

 

„KLIMATO KAITOS IR ŽMOGAUS VEIKLOS SĄLYGOJAMŲ VEIKSNIŲ POVEIKIAI EKOSISTEMŲ BŪKLEI, JŲ FUNKCIONAVIMUI, TEIKIAMOMS PASLAUGOMS IR IŠTEKLIŲ TVARUMUI (KLIMATAS IR EKOSISTEMOS)“

Vadovas – doc. dr. Eduardas Budrys

Programos tikslai:

  1. Atlikus žemės gelmių, kraštovaizdžio bei ekosistemų abiotinių ir biotinių komponentų sandaros, funkcionavimo ir dinamikos, medžiagų ciklų ir biologinės įvairovės vaidmens juose tyrimus, sukaupti ir apibendrinti duomenis apie Lietuvos gamtinį paveldą, modeliuojant scenarijus ir išaiškinant sąlygas, užtikrinančias jo atsikūrimą ir išsaugojimą ateities kartoms;
  2. Pritaikant EBPO naudojamą veiksnių-apkrovų-būklės-poveikio-atsako (angl. DPSIR (drivers, pressures, state, impact and response model of intervention)) analitinį modelį, įvertinti žmogaus veiklos ir klimato kaitos sąlygojamas apkrovas Lietuvos ekosistemoms, modeliuoti galimus jų komponentų, procesų ir ciklų raidos scenarijus, siekiant sukurti mokslu paremtas priemones, užtikrinančias tų apkrovų švelninimą, ekosistemų paslaugų tvarumą bei jų išteklių atsinaujinimą;
  3. Skleisti žinias apie Lietuvos gamtą plačiajai visuomenei, dalyvauti ekologiniame švietime ir mokymosi visą gyvenimą programose, diegti ekosisteminį požiūrį į gamtos išteklius ir paslaugas, keičiantį žmogaus elgseną ir aplinkos politiką taip, kad būtų užtikrintas ekosistemų paslaugų ir išteklių išsaugojimas ateinančioms kartoms, jų naudojimo šalies žiedinėje ekonomikoje tvarumas, neigiamo poveikio Lietuvos gamtiniam paveldui sušvelninimas bei prisitaikymas prie globalios kaitos.

Daugiau informacijos

 

„KENKSMINGŲ MEDŽIAGŲ, PATOGENŲ IR NEPALANKIŲ VEIKSNIŲ SKLAIDA BESIKEIČIANČIOJE APLINKOJE RIZIKOS VERTINIMO IR APLINKOS KOKYBĖS GERINIMO KONTEKSTE (TARŠA)“

Vadovas – akad. prof. habil. dr. Jonas Mažeika

Programos tikslai:

  1. Kompleksiniais kenksmingų (cheminių ir radioaktyviųjų) medžiagų, patogeninių (mikro-) organizmų ir nepalankių veiksnių sklaidos aplinkoje tyrimais gauti naujų fundamentinių žinių aplinkos kokybės išsaugojimo pagrindimui globalios kaitos ir antropogeninio poveikio sąlygomis.
  2. Taršos poveikio nuo biotos elementų iki ekosistemų lygmens analizės pagrindu įvertinti reiškinių įvairovę ir dinamiką, prognozuoti aplinkos kokybės kitimo tendencijas bei moksliškai pagrįsti valstybės strateginių dokumentų rekomendacijas dėl valdymo galimybių ir priemonių aplinkos kokybei ir visuomenės gerovei užtikrinti.
  3. Patobulinti rizikos vertinimo metodologijas (metodikas), palaikyti su taršos reiškiniais ir aplinkos kokybės bei rizikos vertinimais susijusias duomenų bazes, siekti visuomenėje mokslo žiniomis pagrįsto diskurso apie taršos riziką ir aplinkos kokybę bei skatinti visuomenę įsitraukti į mokslo žinių racionalų pritaikymą.

Daugiau informacijos

×