• Biologinių, geologinių ir geografinių duomenų apibendrinimas, analizė, prognozės.
 • Gamtosauginių ir gamtotvarkos projektų dokumentacijos rengimas ir vykdymas.
 • Konfliktų identifikavimas, įvertinimas ir pasiūlymų jų sušvelninimui parengimas, socialinių-ekologinių konfliktų prognozavimas (grybinių, bakterinių ir virusinių augalų ligų diagnostika, toksiškų ir patogeninių mikromicetų nustatymas, gyvūnų daromos žalos, žinduolių ir varliagyvių žuvimo keliuose įvertinimas, lėktuvų susidūrimų su paukščiais pavojaus įvertinimas, žmogaus ir gyvūnų parazitų identifikacija, užsikrėtimo ekstensyvumo ir intensyvumo nustatymas, parazitologinės situacijos prognozavimas ir profilaktikos priemonių tobulinimas).
 • Konsultacijos aplinkosaugos, botanikos, ekologijos, genetikos, geologijos, geografijos ir zoologijos srityse (augalų auginimo ir agrotechnikos, radioaktyvumo matavimo, naftos produktais užteršto vandens ir grunto valymo, geoterminės energijos, naftos, dujų saugyklų, CO2 geologinio saugojimo, visų išvardintų sričių terminijos klausimais).
 • Monitoringo sistemų projektai ir jo vykdymas (saugomų, probleminių ir vertingų teritorijų, rūšių, buveinių ir ekosistemų, ūkinis, taršos).
 • Poveikio aplinkai vertinimas, programų ir ataskaitų rengimas.
 • Taršos vertinimas (genotoksinio poveikio įvertinimas, hidrologiniai, sedimentologiniai, litologiniai, geocheminiai užterštumo tyrimai, įvairių objektų cheminės sudėties nustatymas, užterštumo ir toksiškumo įvertinimas biologiniais metodais naudojant įvairaus filogenetinio lygio ir amžiaus vandens gyvūnus bei 7 mikrobiotestų rinkinį, technogeninių ir gamtinių geocheminių anomalijų kartografavimas ir ekogeocheminis bei geohigieninis vertinimas, požeminio, paviršinio vandens ir nuotekų bendra cheminė analizė, požeminio, paviršinio vandens ir nuotekų spec. cheminė analizė, dirvožemio, grunto, dumblo nuosėdų užterštumo metalais ir naftos produktais tyrimai, sanitarinių apsaugos zonų pagrindimas, radionuklidų monitoringas aplinkoje).
 • Teritorijų bei sausumos ir vandens ekosistemų biologinės įvairovės, botaninis, ekologinis, mikobiotos, neotektoninis, parazitologinis, radiologinis, radioekologinis, seismologinis, tektoninis, zoologinis įvertinimas.
 • Vadovavimas universitetų bakalaurų ir magistrų bei doktorantų darbams aplinkos inžinerijos, biologijos, botanikos, ekologijos ir aplinkotyros, genetikos, geologijos, geografijos ir zoologijos kryptyse, konsultavimas, darbų oponavimas, dalyvavimas disertacijų gynimo komitetuose, habilitacijos procedūrose.
 • Visuomenės botaninio, ekologinio, geologinio, geografinio ir zoologinio švietimo darbai, leidinių ir švietimo programų parengimas.
 • Augalų, grybų, kerpių, mikroorganizmų, bestuburių ir stuburinių gyvūnų taksonominis identifikavimas ir nomenklatūra, populiacijų būklės įvertinimas.
 • Degradavusių teritorijų rekultivacijos projektų rengimas.
 • Ekologinė estetinė kraštovaizdžio komponentų ekspertizė ir rekomendacijos jo išteklių naudojimo ūkinei veiklai.
 • Gamtinių išteklių vertinimas ir jų kaitos prognozė, atkūrimo ir pagausinimo strategijų parengimas.
 • Klimato kaitos prognozės.
 • Kraštovaizdžio ir urbanizuotos aplinkos ekologinio optimizavimo sprendinių siūlymai.
 • Medžioklės reguliavimo rekomendacijų parengimas žinduoliams ir paukščiams.
 • Mikromicetų – įvairių medžiagų producentų – atranka.
 • Organinių ir neorganinių medžiagų datavimas radioanglies (14C) metodu, suakmenėjusių gyvūnų identifikacija ir jų amžiaus nustatymas.
 • Paleobotaniniai (sporų-žiedadulkių, diatomėjų, augalų makroliekanų), petrografiniai ir mineraloginiai tyrimai, supaprastinta petrografinė analizė LST EN 932-3.
 • Populiacijų molekulinės genetinės struktūros įvertinimas, panaudojant DNR molekulinius žymenis.
 • Regionų, miestų ir kaimo teritorijų vystymo galimybių studijų, regionų vystymo planų parengimas, rekreacinio ir turistinio potencialo tyrimai.
 • Rekomendacijos žuvų ir verslinių bestuburių žvejybos normų nustatymui bei sugavimų limitų nustatymas Baltijos jūroje ir gėluose vandens telkiniuose.
 • Saugomų teritorijų biologinių ir geologinių-geomorfologinių vertybių tyrimas, inventorizavimas bei įvertinimas ir informacinių sistemų kūrimas.
 • Tematinių duomenų bazių kūrimas ir palaikymas, teminių kartografinių žemėlapių sudarymas.
 • Vandens išteklių bei kokybės vertinimas ir jų kaitos prognozė, panaudojimas ir apsauga, kokybės valdymo ir gerinimo problemų sprendimai, gavybos technologijos ir kaptažo įrenginių išdėstymo optimizavimas.

Gamtos tyrimų centras dalyvauja VP2-1.3.ŪM-05-K priemonėje „Inočekiai LT“. Gamtos tyrimų centro teikiamų paslaugų pagal VP2-1.3-ŪM-05-K priemonę „Inočekiai LT“ sąrašas.

×