Moksliniai interesai

Žuvų rūšių vidurūšiniai genetinės ir epigenetinės (planuojama netolimoje ateityje) įvairovės tyrimai filogeografiniame, antropogeniniame, aplinkosauginiame ir mikroevoliuciniame kontekstuose. Antropogeninės veiklos įtaka verslinių žuvų rūšių, ypač Anguilla anguilla ir Perca fluviatilis, populiacinės-genetinės struktūros kitimui ir formavimuisi. Ichtiologija ir molekulinė ekologija. Kitų taksonominių grupių, ypač gyvūnų, vidurūšiniai genetinės įvairovės bei mikroevoliucijos tyrimai. Naudojami standartiniai populiacinės genetikos tyrimų metodai: DNR išskyrimas iš įvairių gyvūnų audinių, PGR su mtDNR ir (ar) DNR mikrosatelitiniais žymenimis, elektroforezė, DNR sekvenavimas ir (ar) mikrosatelitinių fragmentų ilgio analizė.

ORCID iD icon scopus icon linkedin icon

×