Moksliniai interesai

Upių ir ežerų kategorijos vandens telkinių ekologinės būklės pagal makrobestuburius vertinimo metodų vystymas Lietuvoje. Naujų antropogeniniams poveikiams jautrių makrobestuburių rodiklių kūrimas, atsižvelgiant į paviršinių vandens telkinių tipui būdingas sąlygas. Makrobestuburių taksonų funkcinių požymių informatyvumo įvertinimas ir integravimas, nustačius jų naudingumą vertinimo tikslumui, į ekologinės būklės vertinimo metodų rodiklius. Makrobestuburių rodiklių etaloninių ir ekologinės būklės klasių slenkstinių verčių nustatymas.

Disertacijos anotacija

Įgyvendinant 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/60/EB, nustatančios Europos Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus, Lietuvoje buvo sukurti paviršinių vandens telkinių ekologinės būklės vertinimo pagal makrobestuburius metodai: upių ir ežerų makrobestuburių indeksai. Kuriant šiuos metodus, buvo atsižvelgta į Lietuvos paviršiniams vandenims būdingą makrobestuburių taksonominę sudėtį ir gausumą, klimatines sąlygas. Tai buvo pirmas žingsnis vertinant paviršinių vandens telkinių kokybę, kai skirtingo tipo upėms ar skirtingo tipo ežerams naudojamas vienas metodas – makrobestuburių indeksas. Šiuo darbu siekiama sukurti tikslesnius ir patikimesnius ekologinės būklės kokybės vertinimo metodus, skirtus vertinti skirtingų tipų upių ir ežerų kategorijos vandens telkinius. Kiekvienam upių ir ežerų kategorijos tipui bus atrinkti ir testuoti antropogeniniams poveikiams jautriausi makrobestuburių rodikliai, iš kurių toliau bus sukonstruoti vandens telkinio tipui specifiniai multimetriniai indeksai. Taip pat bus įvertintos skirtingų tipų upių ir ežerų kategorijos makrobestuburių multimetrinių indeksų sudėtinių rodiklių etaloninės vertės ir nustatytos ekologinės būklės klasių ribinės vertės. Dar vienas šio darbo novatoriškumas – tai makrobestuburių taksonų funkcinių požymių integravimas į ekologinės būklės kokybės vertinimą. Vandens telkinių tipui specifiniai kokybės vertinimo pagal makrobestuburius metodai bus kuriami ir testuojami, panaudojant valstybinio upių ir ežerų monitoringo 2010–2022 m. duomenis ir Hidrobiontų evoliucinės ekologijos laboratorijoje sukauptą informaciją.

Straipsniai kituose recenzuojamuose periodiniuose, tęstiniuose ar vienkartiniuose mokslo leidiniuose (knygose, žurnaluose, straipsnių rinkiniuose, ugdymo priemonėse):

  1. Osadčaja D. 2011. Sericostoma schneideri (Kolenati, 1848): a new caddisfly (Insecta, Trichoptera) species of Lithuanian fauna – Acta Zoologica Lithuanica. 21(1): 74–76.
×