Moksliniai interesai

Ekogeologija, GIS erdvinis modeliavimas ir daugiakriterinis aplinkos vertinimas. Aplinkos jautrumo, pažeidžiamumo ir rizikos vertinimas klimato kaitos ir antropogeninės veiklos kontekste, panaudojant GIS erdvinės analizės ir daugiakriterinius sprendimų priėmimo metodus (AHP, SAW, TOPSIS ir kt.). Aplinkos ir teritorijų erdvinis planavimas. Antropogeninės veiklos poveikio aplinkai vertinimas. Metodikų, skirtų aplinkos integruotam vertinimui, vystymas ir taikymas. Ekosisteminių paslaugų analizė.

ORCID iD icon scopus icon linkedin icon Scholar icon

×