Moksliniai interesai

Kultūrinių augalų laukinių gentainių ir gamtoje renkamų augalų išteklių išsaugojimas in situ ir ex situ; GIS metodų taikymas biologinei įvairovei nagrinėti; augalų morfologijos tyrimai taikant geometrinius morfometrinius metodus; molekulinės sistematikos metodų taikymas augalų populiacijų genetinei įvairovei tirti.

Disertacijos anotacija

Tyrimų tikslas – nacionaliniu mastu įvertinti kultūrinių augalų laukinių gentainių (angl. crop wild relatives, CWR) ir gamtoje renkamų augalų išteklių (angl. wild harvested plants, WHP) (toliau bendrai – tikslinių rūšių/taksonų) įvairovę, paplitimą, būklę ir tendencijas klimato kaitos sąlygomis bei, atsižvelgiant į faktines ir potencialias grėsmes, pagrįsti priemones jų tvariam naudojimui ir išsaugojimui in situ Lietuvoje.

Uždaviniai:

  1. Sudaryti šiuos nacionalinius praktinės reikšmės augalų sąrašus: Lietuvoje auginamų kultūrinių augalų sąrašą, kontrolinį tikslinių taksonų sąrašą ir prioritetinį tikslinių taksonų sąrašą.
  2. Sudaryti prioritetinių tikslinių taksonų aprašą (inventorizaciją), surenkant informaciją apie jų nomenklatūrą, giminingumą kultūriniams augalams remiantis genų pulo (angl. gene pool) arba taksonų grupės koncepcija, faktinį ir potencialų panaudojimą kultūrinių augalų pagerinimui, taip pat duomenis apie jų biologiją, buveines, ekogeografiją, populiacijas, tiesioginį panaudojimą, grėsmes bei grėsmės statusą, dabartinius išsaugojimo veiksmus, susijusius teisės aktus.
  3. Išanalizuoti prioritetinių tikslinių taksonų įvairovę atliekant paplitimo, ekogeografinę, fenotipinę ir genetinės įvairovės analizes (morfologinei ir genetinei įvairovei tirti pasirenkamos daugiatikslio panaudojimo prioritetinės tikslinės rūšys, tokios kaip Allium ursinum L., Angelica archangelica L., Ribes nigrum L., Corylus avellana L.), siekiant suaktualinti išsaugojimo prioritetus.
  4. Atlikti naują grėsmių įvertinimą tiems prioritetiniams tiksliniams taksonams, kuriems toks įvertinimas (pvz., priskyrimas IUCN kategorijoms, įtraukimas į raudonuosius sąrašus) nebuvo atliktas arba vertinimo duomenys yra pasenę.
  5. Išanalizuoti prioritetinių tikslinių taksonų saugojimo in situ ir ex situ spragas.
  6. Įvertinti potencialų prioritetinių tikslinių taksonų paplitimą ateityje atsižvelgiant į klimato kaitos tendencijas Europoje.
  7. Nustatyti prioritetinių tikslinių taksonų saugojimo in situ ir ex situ prioritetus.
  8. Parengti rekomendacijas tvariam prioritetinių tikslinių taksonų naudojimui ir išsaugojimui.

ORCID iD icon scopus icon

Tarptautinėse mokslinėse konferencijose:

  1. Lisajevičius M., Rimgailė-Voicik R., 2023. Comparison of leaflet shape variation in two species of Agrimonia (Rosaceae) using geometric morphometrics. – The COINS 2023: International Conference of Life Sciences, balandis 24–27, Vilnius, Lietuva: 81. https://thecoins.eu/static/resources/booksofabstracts/COINS2023.pdf
×