Moksliniai interesai

CO2 saugojimo geologiniuose sluoksniuose tyrimai, detaliai vertinant kolektorių savybes, rizikos faktorius (geologinius, technologinius ir kt.), galimų saugojimo apimčių ir būdų (vandeningų sluoksnių struktūrose, naftos ir dujų telkiniuose, monoklininis saugojimas) nustatymas.
Molio skalūnų tyrimai – organinės medžiagos charakteristikos (pasiskirstymas, organinės chemijos rodikliai), molių petrografinė sudėtis, petrofizinės (poringumas ir kt.) ir mechaninės savybės.
Geotermija (temperatūrinio uolienų režimo (temperatūros, šilumos srauto), perspektyvių sluoksnių kolektorinių savybių (poringumo, skvarbumo), potencialiai išgaunamos geoterminės energijos apimčių vertinimas).
Naftos geologija, pagrindinį dėmesį skiriant sluoksnių kolektorinėms charakteristikoms apibūdinti (kolektorinės savybės, litologinė sudėtis, stratigrafinė koreliacija, diagenetinių (vėlesnių) procesų įtaka kolektorinėms savybėms, struktūrinės-tektoninės sąlygos, svarbios naftos susikaupimui).

scopus icon linkedin icon

×