Moksliniai interesai

Pelėdų ir plėšriųjų paukščių biologija (gyvenimo trukmė, išgyvenamumas, amžius populiacijoje, dispersijos atstumai), biometrija (lytinis dimorfizmas, individų parametrai, spalvinės variacijos), gausumas ir teritorinis pasiskirstymas, veisimasis (inkubacija, veisimosi sėkmingumas), rudens ir žiemos ekologija, mityba, elgsena, grėsmės ir apsauga.
Darbo su namine pelėda pagrindiniai uždaviniai apima tiek konvencinių, tiek distancinių tyrimų metodų rudens, žiemos metu plėtojimą, žiemojimo ekologijos tyrimus, porų susidarymo ir išyrimo dinamiką, fenotipų įvairovę, pasiskirstymą buveinėse, fenotipų trumpalaikius, ilgalaikius pokyčius populiacijoje, bei fenotipinio plastiškumo efektą populiacijos demografijos rodikliams.

Disertacijos anotacija

Antropogeninės veiklos sukelti globalūs ir lokalūs pokyčiai stipriai veikia ekosistemas. Sėslioms organizmų rūšims, kurių individai praleidžia visą metinį ciklą ir gyvenimą tose pačiose ekosistemose, daro įtaką skirtingi išorės veiksniai toje pačioje erdvėje. Fenotipinis plastiškumas yra mechanizmas, kuriuo rūšys prisitaiko prie vykstančių pokyčių, todėl jo tyrimai sėslių rūšių populiacijose leidžia pažinti adaptacijos prie sparčiai besikeičiančios aplinkos mechanizmus ir pasekmes populiacijos demografijai.

Sėsli, teritorinė ir spalviniu polimorfizmu pasižyminti naminė pelėda (Strigiformes, Strix aluco) – tinkama modelinė rūšis fenotipinio plastiškumo tyrimams. Iki šiol didžioji dalis tyrimų apėmė tik nedidelį metinio ciklo dalį, įprastai veisimosi sezoną, kurio metu galima registruoti fenotipinį variabilumą, populiacijos rodiklius. Tačiau, likusi metinio ciklo dalis yra nepakankamai reprezentuota dėl tinkamų metodų trūkumo. Dėl šios priežasties net ir nustatytiems fenotipiniams pokyčiams nėra pakankamai žinomi atrankos mechanizmai.

Šio darbo pagrindiniai uždaviniai apima naminės pelėdos tiek konvencinių, tiek distancinių tyrimų metodų rudens, žiemos metu plėtojimą, žiemojimo ekologijos tyrimus, porų susidarymo ir išyrimo dinamiką, fenotipų įvairovę, pasiskirstymą buveinėse, fenotipų trumpalaikius, ilgalaikius pokyčius populiacijoje, bei fenotipinio plastiškumo efektą populiacijos demografijos rodikliams

 

Straipsniai „Clarivate Analytics Web of Science“ duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose citavimo rodiklio:

Rumbutis, S. 1997. Long-term observations on breeding biology of the Tawny owl (Strix aluco) female. Acta Zoologica Lituanica 6: 131132.

Rumbutis, S. 1990. Spring arrival date, breeding biology and breeding success of the Long – eared Owl (Asio otus L.) in central Lithuania. Acta Ornithologica Lituanica 2: 117121.

Straipsniai kituose recenzuojamuose periodiniuose, tęstiniuose ar vienkartiniuose mokslo leidiniuose (knygose, žurnaluose, straipsnių rinkiniuose, ugdymo priemonėse):

Rumbutis, S., Blaževičius, P., Piličiauskienė, G. Paukščiai Vilniaus pilyse. Monografijoje: Blaževičius, P., Dambrauskaitė, N., Luik, H., Piličiauskienė, G., Rumbutis, S., Zarankaitė-Margienė, T. Vilniaus pilių fauna nuo kepsnio iki draugo. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2018, – 328 p.: iliustr. Bibliogr.: 293-323.

Blaževičius, P., Rumbutis, S., Zarankaitė, T. 2012. Medžiokliniai, medžiojamieji ir naminiai paukščiai Vilniaus pilyje XIV–XVI a. naujausių tyrimų duomenimis. Cronicon Palatii magnorum Ducum Lithuaniae, t. II, p. 299-319.

Mammen, U. and Stubbe, M. 2009. Monitoring of European Raptors and Owls: Annual Report for 2003 and 2004. Monitoring of European Raptors and Owls Annual Report 16–17: 1–118.

Mammen, U. and Stubbe, M. 2003. Monitoring of Raptors and Owls in Europe: Annual Report 2002. Monitoring of Raptors and Owls in Europe 15: 1–101.

Mammen, U. and Stubbe, M. 2002. Monitoring of Raptors and Owls in Europe: Annual Report 2001. Monitoring of Raptors and Owls in Europe 14: 1–111.

Румбутис С. 1988. Изменение мест гнездования самками серых неясытей (Strix aluco). Под редакцией Р. Будрис и др. Тезисы докладов ХII Прибалтийской орнитологической конференции. Вильнюс. 201-202.

Жебелис Г., Румбутис С. 1986. Экология хищных птиц гнездящихся в лесах Дотнува. Экология птиц Литовской ССР. Вилнюс. 111-117.

Румбутис С. 1986. Успешность размножения серой неясыти (Strix aluco) в Дотнувском лесу (Центральная Литва) в 1976-1985 гг. Изучение птиц СССР, их охрана и рациональное использование. Под редакцией В.Д. Ильичев и др. Тезисы докладов I-го съезда Всесоюзного орнитологического общества и IХ Всесоюзной орнитологической конференции. Ленинград. 201-202.

Румбутис С. 1983. Защитное поведение серой неясыти (Strix aluco) в период гнездования. Под редакцией Э. Кумари и др. Тезисы докладов ХI Прибалтийской орнитологической конференции. Таллин. 185-186.

Румбутис С. 1982. Данные о питании ушастой совы (Asio otus) и серой неясыти (Strix aluco) в Среднелитовской низменности. Экологические исследование и охрана птиц Прибалтийских республик. Под редакцией Р. Будрис и др. Тезисы докладов Прибалтийской конференции молодых орнитологов. Каунас. 69-73.

Tarptautinėse mokslinėse konferencijose:

  1. Dementavičius, D., Rumbutis, S., Vaitkuvienė, D., Dagys, M. and Treinys, R. Does a Lesser Spotted Eagle suffers fitness costs in a high-density area of the White-tailed Eagle? SEA EAGLE 2017 CONFERENCE, 5–7 October, Roosta, Estonia.
  2. Dementavičius, D., Rumbutis, S., Vaitkuvienė. D., Dagys, M. and Treinys, R. Does mesopredator Lesser Spotted Eagle suffers breeding costs in a high-density area of the White-tailed Eagle? The Lesser Spotted Eagle Conference, Burgas, Bulgaria, 11-14 of October, 2017.
  3. Dementavičius, D., Rumbutis, S., Vaitkuvienė, D., Dagys, M., Treinys, R. Does the Whitetailed Eagle predation on the intraguild and internationally protected bird species presents a sharp conservation dilemma? SEA EAGLE 2017 CONFERENCE, 5–7 October, Roosta, Estonia.
  4. Dementavičius, D., Rumbutis, S., Vaitkuvienė, D., Dagys M., Treinys, R. Are geese an important       component of diet for the White-tailed Eagle nestlings in Lithuania? THE 18TH CONFERENCE OF GOOSE SPECIALIST GROUP, 27–30 March 2018, Klaipėda,

Nacionalinėse mokslinėse konferencijose:

  1. Rumbutis S. Paukščių kolekcija ir ornitologiniai tyrimai Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejuje 1989-2019 m. Lietuvos ornitologų draugijos konferenciją “Ornitologiniai tyrimai Lietuvoje”, kuri buvo skirta nepriklausomos Lietuvos ornitologų draugijos 30-čiui bei pačios draugijos įsteigimo 35-mečiu pažymėti. Kaunas, Lietuva.

https://www.birdlife.lt/upload/user_uploads/portalui/LOD_gimtadienis_30/S._RUMBUTIS_Pauksci%C5%B3_kolekcija_ir_ornitologiniai_tyrimai_T._Ivanausko_zoologijos_muziejuje.pdf

  1. Grigonis R., Rumbutis S. Zoologinių tyrimų raida Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejuje. Akademiko Tado Ivanausko (1882–1970) 140-osioms gimimo metinėms skirta konferencija Akademiko Tado Ivanausko palikimas: įkurtos įstaigos ir jų padaliniai bei jų šiandienė veikla. Kaunas, Lietuva. https://www.zoomuziejus.lt/cpt-news/akademiko-tado-ivanausko-palikimas-ikurtos-istaigos-ir-ju-padaliniai-bei-ju-siandiene-veikla/
×