Moksliniai interesai

Paleogeomorfologiniai, geomorfologiniai ikikvarterinių uolienų ir dabartinio paviršiaus paleogeografinės raidos tyrimai; kvartero storymės paleopaviršių analizė, taikant statistinius metodus; dabartinio paviršiaus sąsajų su geologine struktūra ir pleistoceno paleopaviršiais nustatymas; pleistoceno storymės paleopaviršių, geomorfologinių, litomorfogenetinių, ekogeologinių ir rajonavimo žemėlapių sudarymas; subglacialinių procesų ir morenų litogenezės tyrimai, taikant klasikinius metodus (nuogulų granuliometrinė, petrografinė analizė, ilgųjų ašių orientacijos nustatymas, kartografinės medžiagos analizė ir t. t.).

ORCID iD icon scopus icon linkedin icon

×