Moksliniai interesai

Geologinių pavojų – nuošliaužų, smegduobių, nuogriuvų, įgriuvų ir kt. paplitimo dėsningumų nustatymas, monitoringas, naudojant distancinius metodus. Geologinių pavojų modeliavimas ir prognozavimas.

Disertacijos anotacija

Tikslas nustatyti karstinio proceso vystymąsi įtakojančius faktorius.

Uždaviniai:
1. Šiaurės Lietuvos karstinio regiono karstologiniai (gręžinių analizė, geofiziniai ir distanciniai tyrimai, traseriai ir kt.) tyrimai.
2. Karstinių įgriuvų formavimo dėsningumai ir karstinių reiškinių nustatymas, naudojant distancinius ir geofizinius metodus.
3. Antropogeniniai faktoriai, sąlygojantys karsto vyksmą.
4. Karsto raida kintančio klimato sąlygomis.
5. Rekomendacijos darniai žemėnaudai karstiniame rajone.
6. Karstinių tuštumų parametrizavimas, volumetrija.

Šiaurės Lietuvos karstinis regionas yra teritorija Biržų ir Pasvalio rajonų savivaldybėse ir šiaurinėje Panevėžio rajono ir rytinėje Radviliškio rajono savivaldybių dalyse. Šioje teritorijoje paplitę sulfatinio karsto procesai ir formuojasi karstui būdingi reiškiniai (smegduobės, įgriuvos, plyšiai uolienose ir kt.). Sulfatinis karstas susijęs su netoli žemės paviršiaus slūgsančiomis viršutinio devono Tatulos svitos uolienomis. Šios uolienos – gipsas, žymiai mažiau dolomitas, yra santykinai tirpios vandenyje uolienos. Dėl požeminio vandens poveikio šios uolienos (daugiausia gipsas) ištirpsta ir susiformuoja tuštuma. Laikui bėgant, tuštumos viršus, sudarytas iš kvartero sluoksnių, įgriūna ir taip susiformuoja karstinė įgriuva ar smegduobė.
Karstiniai procesai Šiaurės Lietuvos karstiniame regione gali sukelti nemažai nuostolių: sugadinti inžinerinę infrastruktūrą, pažeisti statinių konstrukcijas ar sukelti problemų, vykdant įvairias žemės ūkio veiklas.

Pagrindiniai taikomi tyrimo metodai:
1. Distanciniai tyrimo metodai: LiDAR, bepiločio orlaivio fotografija, fotogrametrija.
2. Geofiziniai tyrimai: kompiuterinė elektrotomografija.
3. Karstinių reiškinių monitoringas.

scopus icon

 1. Satkūnas J., Gregorauskienė V., Kanopienė R., Mikulėnas V., Minkevičius V., Šačkus V., Šlauteris A. 2011. Man-made formations and geopollution: state of knowledge in Lithuania = Geologija. Vol. 53, No. 1(73). – P. 36–44
 2. Čyžienė J., Minkevičius V., Mikulėnas V., Satkūnas J. 2012. Results of persistent scatterer interferometry of the new planned Visaginas Nuclear Power Plant area, Lithuania. Geologija. Vol. 54, No. 4 (80). – P. 136–154
 3. Graniczny M., Čyžienė J., van Leijen F., Minkevičius V., Mikulėnas V., Satkūnas J., Przylucka M., Kowalski Z., Uścinowicz S., Jegliński W., Hanssen R. 2015. Vertical ground movements in the Polish and Lithuanian Baltic coastal area as measured by satellite interferometry. Baltica.  Vol. 28, No. 2. – P. 65–80
 4. Auflič M. J., Herrera G., Mateos R. M., Poyiadji E., Quental L., Severine B., Peternel T., Podolszki L., Calcaterra S., Kociu A., Warmuz B., Jelének J., Hadjicharalambous K., Becher G. P., Dashwood C., Ondrus P., Minkevičius V., Todorović S., Møller J. J., & Marturia J. 2023. Landslide monitoring techniques in the Geological Surveys of Europe. Landslides. https://doi.org/10.1007/s10346-022-02007-1
 1. Mikulėnas, V., Minkevičius, V., & Satkūnas, J. (2017). Gediminas’s Castle Hill (in Vilnius) Case: Slopes Failure Through Historical Times Until Present BT – Advancing Culture of Living with Landslides (M. Mikoš, V. Vilímek, Y. Yin, & K. Sassa (eds.); p. 69–76). Springer International Publishing.
 2. Taminskas, J., Mikulenas, V., Satkunas, J. and Minkevicius, V. Trends of development of karstic landscape due to climate factors – case of Lithuania. In Börner, A., Hüneke, H., Lorenz, S. (Eds.) (2019): Field Symposium of the INQUA PeriBaltic Working Group „From Weichselian ice-sheet dynamics to holocene land use development in Western Pomerania and Mecklenburg“: abstract volume, (Scientific Technical Report; 19/01), International Field Symposium of the INQUA PeriBaltic Working Group (Greifswald 2019), Potsdam: GFZ German Research Centre for Geosciences. DOI: http://doi.org/10.2312/GFZ.b103-19012
 3. Minkevičius V., Lozovskis, S., Mikulėnas, V., Satkūnas, J. (2021). Tracer tests and Electrical Resistivity Tomography for Karst Investigation in North Lithuania. 79th International Scientific Conference of the University of Latvia. https://www.konference79.lu.lv/
 4. Minkevičius V., Taminskas J., Mikulėnas V., Satkūnas J. & Danielius S. 2022. Karst development intensity – the case of the North Lithuania. Geosciences for a sustainable future. CONGRESSO SGI-SIMP 2022. Torino. Abstract book.
 5. Danielius S., Minkevičius V., Mikulėnas V., Satkūnas J. 2022. Application of airborne photogrammetry for the monitoring of the karst phenomena. Quaternary of the Eastern Baltic Region. Excursion guide and abstracts of international field symposium, 10–15 September 2022, Vilnius, Lithuania / Eds. V. Šeirienė and A. Bitinas. Nature Research Centre, Vilnius, 2022.
 6. Satkūnas J., Minkevičius V., Guobytė R., Baubinienė A., Linkevičienė, R. Taminskas J. 2022. Terrain ruggedness index (TRI) and slope angles (SA) of landforms of insular and marginal morainic highlands (based on the lidar data) of the Last and Pre-last glaciations, case of Lithuania. Quaternary of the Eastern Baltic Region. Excursion guide and abstracts of international field symposium, 10–15 September 2022, Vilnius, Lithuania / Eds: V. Šeirienė and A. Bitinas. Nature Research Centre, Vilnius, 2022.
 7. Minkevičius V., Danielius S., Mikulėnas V., Satkūnas J. (2023). Semi-automatic karst sinkhole detection from digital elevation or surface models. 81st International Scientific Conference of the University of Latvia. https://www.konference81.lu.lv/
×