Daktaro disertacijų tematikų ir vadovų konkursas

Vadovaujantis Gamtos tyrimų centro direktoriaus įsakymu 2024 m. kovo 14  d. Nr. S-12 yra skelbiamas disertacijų tematikų ir vadovų konkursas Gamtos tyrimų centre biologijos (N 010), fizinės geografijos (N 006), geologijos (N 005), ekologijos ir aplinkotyros (N 012), zoologijos (N 014) mokslo kryptyse.

Konkursui pateikiami šie dokumentai:

  1. disertacijos tematikos paraiška (formas rasite žemiau) su laboratorijos vadovo viza;
  2. galimo vadovo mokslinių publikacijų ir kitos veiklos sąrašas;
  3. prašymas dalyvauti konkurse.

Disertacijų paraiškų formos:

Biologijos mokslo krypties disertacijos paraiškos forma.

Geologijos, ekologijos ir aplinkotyros, zoologijos mokslo krypčių disertacijos paraiškos forma.

Fizinės geografijos mokslo krypties disertacijos paraiškos forma.

Dokumentai pateikiami el. paštu sekretoriatas@gamtc.lt iki balandžio 15 d.

Disertacijos tematikos turi atitikti Centro vykdomų mokslinių tyrimų kryptis.

Doktoranto vadovas turi atitikti ne žemesnius kaip vyresniojo mokslo darbuotojo reikalavimus*. Mokslininkas vienu metu gali vadovauti ne daugiau kaip penkiems doktorantams (įskaitant ir esančių akademinėse atostogose).

* Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašo, patvirtinto Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Gamtos tyrimų centro Mokslo tarybos 2023 m. gruodžio 18 d. posėdžio nutarimu Nr. GTC-MT-3/31, reikalavimai.

×