Daktaro disertacijų tematikų ir vadovų konkursas

Vadovaujantis Gamtos tyrimų centro direktoriaus įsakymu 2022 m. balandžio 5 d. Nr. D-17 yra skelbiamas disertacijų tematikų ir vadovų konkursas Gamtos tyrimų centre biologijos (N 010), fizinės geografijos (N 006), geologijos (N 005), ekologijos ir aplinkotyros (N 012), zoologijos (N 014) mokslo kryptyse.

Konkursui pateikiami šie dokumentai:

  1. disertacijos tematikos paraiška (formas rasite žemiau) su laboratorijos vadovo viza;
  2. galimo vadovo mokslinių publikacijų ir kitos veiklos sąrašas;
  3. prašymas dalyvauti konkurse.

Disertacijų paraiškų formos:

Biologijos mokslo krypties disertacijos paraiškos forma.

Geologijos, ekologijos ir aplinkotyros, zoologijos mokslo krypčių disertacijos paraiškos forma.

Fizinės geografijos mokslo krypties disertacijos paraiškos forma.

Dokumentai pateikiami el. paštu sekretoriatas@gamtc.lt nuo balandžio 5 d. iki gegužės 4 d.

Disertacijos tematikos turi atitikti Centro vykdomų mokslinių tyrimų kryptis.

Doktoranto vadovas turi atitikti ne žemesnius kaip vyresniojo mokslo darbuotojo reikalavimus*  bei dalyvauti doktorantūros procese, tarptautinėje mokslinėje-ekspertinėje veikloje. Mokslininkas vienu metu gali vadovauti ne daugiau kaip penkiems doktorantams (įskaitant ir esančių akademinėse atostogose).

* Minimalių kvalifikacinių valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos mokslo tarybos 2018 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 4S-656, 8.2 punkto reikalavimai.

×