Skelbiamas konkursas vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms užimti Ekotoksikologijos laboratorijoje

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Ekotoksikologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas).

Pretendentų privalumai: patirtis vykdant ekotoksikologinius skirtingos kilmės toksinių medžiagų ir jų mišinių sukeltų biologinių efektų skirtingo trofinio lygmens test-organizmuose tyrimus. Gebėjimas analizuoti ir interpretuoti gautus duomenis naudojant šiuolaikines statistines programas. Patirtis publikuojant tarptautinio lygio mokslinius straipsnius ir viešinant mokslinius tyrimus.

Darbo pobūdis: tyrimai, numatyti LR Vyriausybės patvirtintoje programos „Kenksmingų medžiagų, patogenų ir nepalankių veiksnių sklaida besikeičiančioje aplinkoje rizikos vertinimo ir aplinkos kokybės gerinimo kontekste (tarša)“ uždavinyje „Įvertinti naujai atsirandančios cheminės taršos ekotoksikologinį poveikį ir riziką aplinkai (a)biotinių veiksnių kaitos kontekste“. Įvairių teršalų (nanodalelės, farmacinės medžiagos, retieji žemės elementai) ir jų mišinių, poveikio vandens organizmams tyrimai, taikant biologinius metodus, naudojant kaip test-objektus bakterijas, dumblius ir vėžiagyvius, skirtinguose biologinio organizuotumo lygmenyse. Paviršinio vandens kokybės vertinimas įvairių standartizuotų bei modifikuotų biotestų pagalba. Rezultatų publikavimas tarptautiniuose ir kituose mokslo leidiniuose, jų sklaida mokslo renginiuose. Dalyvavimas vykdant nacionalinius ir tarptautinius projektus.

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu. Pareiginės algos koeficientas – nuo 9,82 iki 15,75.

 Reikalavimai pretendentams:

Į vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslininkai, kurie paskelbė ne mažiau kaip 7 tarptautinio lygio mokslo straipsnius (iš jų 3 mokslinius straipsnius per paskutinių 5 darbo metų laikotarpį, tame tarpe ne mažiau kaip du žurnaluose, kurių reitingas Q1 arba Q2, o pastaruosius 5 metus dirbusiems Gamtos tyrimų centre – šiuos straipsnius su GTC prieskyra), atitinka kitus Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų apraše nustatytus reikalavimus. Vertinant pretendentus, taikomi pretendentų vertinamų darbų atitikmenys Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašo 7-9 punktuose nustatyta tvarka.

 Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse, pateikia šiuos dokumentus:

  1. prašymas dalyvauti konkurse, nurodant į kurias pareigas pretenduojama;
  2. asmens tapatybę įrodantis dokumentas bei jo kopija;
  3. gyvenimo aprašymas;
  4. išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją liudijantys dokumentai ir jų kopijos;
  5. šaukiamojo amžiaus asmenims – karo prievolininko statusą liudijantis dokumentas, kario arba šauktinio liudijimas;
  6. asmeninių privalumų sąrašas, kuriame pretendentas laisva forma nurodo savo įgūdžius ir dalykines savybes;
  7. mokslinių straipsnių sąrašas (pagal formą);
  8. Kiti sąrašai, atitinkantys pareigybės, į kurią pretenduojama, reikalavimus.

Adresas dokumentams teikti: Akademijos g. 2, Vilnius, 212 kab. arba el.p. jurga.silinskaite@gamtc.lt.

Pasiteirauti: Tel. +370 666 86420, el.p. jurga.silinskaite@gamtc.lt

Konkurso paskelbimo data: 2023-05-30.

Dokumentų pateikimo terminas: 2023-06-30.

×