XXI INQUA kongresas Romoje: tarptautinės kvartero tyrimų sąjungos tikslai, veikla ir iššūkiai

2023 m. liepos 8–22 d. vyko XXI INQUA (Tarptautinės kvartero tyrimų sąjungos) kongresas Romoje, Italijoje. Jį organizavo vienas didžiausių Europos universitetų – Sapienzos universitetas (Sapienza University). Kongreso tema – „Laikas keistis“ („Time for change“). Iš mūsų šalies dalyvavo ir stendinius pranešimus pristatė trys kvartero tyrėjos: dr. Laura Gedminienė, dr. Eugenija Rudnickaitė ir dr. Miglė Stančikaitė, Gamtos tyrimų centro ir Vilniaus universiteto atstovės.

Kongresas vyko keliais etapais: prieškongresinės, vidurio kongreso ir pokongresinės lauko išvykos, darbo grupės / mokymai, tikslinės sesijos, kurių metu buvo pristatyti žodiniai, stendiniai ir plenariniai pranešimai. Taip pat renginio metu vyko komisijų, darbo grupių, vykdomų projektų dalyvių ir kt. tiksliniai susitikimai.  Iš mokslinės pusės kongrese daugiausia dėmesio buvo skiriama: 1) klimato kaitai ir kraštovaizdžio raidai kvartero laikotarpiu; 2) klimato, aplinkos ir žmonių populiacijos sąveikai ir pokyčių tiriamu laikotarpiu vertinimui. Pagrindiniai kongreso tikslai – tyrimų vykdomų įvairiose kvartero atšakose sklaida (tyrimų kūrimas, pritaikymas, pažanga), rezultatų aptarimas ir partnerių planuojamiems projektams paieška, vykdomų projektų aptarimas. Kongreso pranešimams suformuluotos 7 mokslinės temos: 1) Nuo natūralių procesų iki geografinių pavojų; 2) Kraštovaizdžiai, facijos, architektūra ir sekų stratigrafija; 3) Kvartero aplinka ir žmogaus evoliucija: iškasenos, filogenija, paleobiologija, paleoekologija ir kultūros modeliai; 4) Ekosistemos ir biogeografija nuo plioceno iki antropoceno; 5) Klimato įrašai, procesai ir modeliavimas; 6) Kvartero laiko mašina; 7) Laikas keistis kvartero tyrimų moksluose. Iš viso kongreso metu įvyko 209 lygiagrečios sesijos, pristatyta 1480 žodinių pranešimų, parašytos 3594 santraukos, pristatyta 2114 stendinių pranešimų, įvyko 14 lauko ekskursijų, dalyvavo apie 2800 dalyvių. INQUA komisijų susitikimų metu svarstyti einamieji klausimai, pristatytos komisijų ir INQUA tarybos ataskaitos, vykdyti valdybos-tarybos rinkimai, balsuota, kur vyks kitas INQUA kongresas ir pan. Daugiau apie renginį, renginio programą, lauko išvykas, vykdytas sesijas galima rasti renginio organizatorių interneto svetainėje https://inquaroma2023.org/. Iš žymesnių asmenų kongreso atidaryme dalyvavo Italijos prezidentas Sergio Mattarella ir Italijos universiteto ir mokslo ministrė Anna Maria Bernini. Ištrauką iš atidarymo ceremonijos galima pasižiūrėti čia: https://www.quirinale.it/elementi/93584.

INQUA generalinis sekretorius gavo tik vieną pasiūlymą organizuoti XXII INQUA kongresą 2027 m. Po ketverių metų XXII INQUA kongresą organizuoti įsipareigojo Indijos delegacija. Indijos kvartero tyrimų bendruomenės siūloma INQUA 2027 kongreso tema „Kvartero mokslas kaip visuomenės paslaugos“. Indijoje dėl neprognozuojamų klimato sąlygų vasarą kongreso organizavimas būtų neįmanomas, todėl visi planuojantys vykti į kongresą įspėti, jog kongresas vyks pavasarį, galimai vasario mėnesį. Kongreso metu išrinkta nauja vykdomoji taryba, prezidente išrinkta Romos Sapienzos universiteto mokslininkė dr. Laura Sadori. 2019–2023 m. INQUA prezidentu buvo profesorius emeritas Thijs van Kolfschoten.

Vienas iš INQUA kongreso tikslų yra suburti užsienio tyrėjus bendradarbiauti ir plėtoti tarptautinius ryšius. Renginyje (darbo grupėse, pranešimų sesijų metu, komisijų susirinkimuose) dalyvavo specialistai, mokslinių įstaigų tyrėjai iš įvairių pasaulio šalių, kurie pristatė savo vykdomus tyrimus ir pagrindinius rezultatus, konsultavo ir dalinosi tinkamų paraiškų rengimo gerąja praktika, eksperimentinės veiklos vykdymo ir laboratorijų klausimais, ankstyvosios karjeros tyrėjų tarptautinio bendradarbiavimo ir integravimo į mokslines veiklas gerinimą, lygių galimybių ir emocinės gerovės užtikrinimo klausimais. Renginio metu organizatoriai kvietė rašyti publikacijas į renginio straipsnių rinkinius. Tikimasi, jog įsitraukimas į darbo grupes suteiks didesnes galimybes sudaryti sandėrius su užsienio partneriais, o naujos pažintys ir sudaryti bendradarbiavimo sandoriai pasitarnaus vykdomuose moksliniuose tyrimuose, vykdomoje MTEP temoje.

Dalis su renginiu susijusių išlaidų apmokėtos iš L. Gedminienės podoktorantūros projekto No. S-PD-22-77 ir Europos Sąjungos fondų investicijų projekto „Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių plėtojimas (LINO LT)“.

Kongrese pristatyti Lietuvos kvartero specialistų pranešimai. Trys iš jų atstovavo ir Gamtos tyrimų centrui.

Gedminienė, L., Spiridonov, A., Stančikaitė, M., Skuratovič, Ž., Vaikutienė, G., Stoof-Leichsenring, K. 2023. Understanding changes in plant paleocommunities in the southern baltic region during postglacial global climatic and human expansion events. XXI INQUA (International Union for Quaternary Research) Congress-time for change. July 14th – 20th 2023, Sapienza University of Rome, Italy.

Gedminienė, L., Pukelytė-Baltrūnienė, V., Baltrūnas, V. 2023. The transition from glacial to interstadial in the lithosedimentary and pollen records from Balbieriškis outcrop, Late Weichelian glaciation in South Lithuania. XXI INQUA (International Union for Quaternary Research) Congress-time for change. July 14th – 20th 2023, Sapienza University of Rome, Italy“.

Rudnickaitė, L. Daumantas, P. Šinkūnas, N. Dobrotin, D. Kisieliene, A. Spiridonov, M. Paškevičiūtė. 2023. Direct but delayed positive correlation between dolomite and calcite ratios in Lithuania lake sediments and the climatic signal in the Greenland GISP2 record. XXI INQUA (International Union for Quaternary Research) Congress-time for change. July 14th – 20th 2023, Sapienza University of Rome, Italy“.

S, Belzyt, E. Phillips, M. Pisarska,  J. Piotrowski, B. Woronko, A. Bitinas, A. Jusienė. 2023. Reconstructing pattern of multiple sub-stages of sediment deformation during single seismicity-induced liquefaction event (Dyburiai, NW Lithuania). XXI INQUA (International Union for Quaternary Research) Congress-time for change. July 14th – 20th 2023, Sapienza University of Rome, Italy“.

INQUA (The international Union for Quaternary Research), Tarptautinę kvartero tyrimų sąjungą, 1928 m. įkūrė grupė mokslininkų, siekusių pagerinti supratimą apie pasaulinius aplinkos pokyčius kvartero periodu (kvartero geologinis laikotarpis apima apie 2,58 milijonus metų).  Kvartero laikotarpis yra puikus žmonių evoliucijos, pasikartojančių apledėjimų, pasaulinių jūrų ir vandenynų lygio svyravimų, staigių klimato pokyčių, vandenynuose cirkuliuojančių srovių ir daugybės kitų procesų liudininkas. Šio laikotarpio nuosėdose fiksuojami pokyčiai, tiek fiziniai, tiek biologiniai, byloja apie gamtos prisitaikymą prie klimato kaitos. Geologiniai „įrašai“ leidžia sudaryti prognozes aplinkos sąlygoms, kurias pasaulis gali patirti artimiausioje ateityje, siekiant išspręsti daugelį šiandienos aplinkosaugos problemų, patirti kuo mažiau fizinių ir moralinių nuostolių. Šiuo metu sąjungą sudaro 46 valstybės narės, išsidėsčiusios visame pasaulyje. Pagrindinis INQUA tikslas – „skatinti geresnį bendravimą ir tarptautinį bendradarbiavimą pagrindinių ir taikomųjų kvartero tyrimų aspektuose“ – daugiausia pasiekiamas per komisijų ir komitetų veiklą.

INQUA sąjungai 2019–2023 m. laikotarpis po XX INQUA kongreso, vykusio Airijos sostinėje Dubline, buvo itin sudėtingas. Visame pasaulyje vykusi COVID-19 pandemija turėjo didelių pasekmių pagrindinei INQUA veiklai.  Dėl COVID-19 ligos plitimo nemažai veiklų buvo atšaukta, vykdomoji taryba kurį laiką buvo nepilna. Bendradarbiavimas tarp mokslininkų visame pasaulyje tapo sudėtingesnis dėl su pandemija susijusių kelionių apribojimų, o remti susitikimus irgi tapo sunku. Su mainų programomis susiję susitikimai ypač paveikė tik ką susikūrusios ankstyvosios karjeros tyrėjų (ECR) planus, idėjas ir tyrėjų tinklą. Daugumos planuotų susitikimų organizuoti nebuvo įmanoma beveik visus 2019 m. ir didžiąją dalį  2020 m. Nepaisant visų sunkumų, tarpkongreso laikotarpiu INQUA finansavo 40 mokslinių projektų paraiškų: 18 daugiamečių projektų, 9 savarankiškus ir 13 vienerių metų. Kasmet projektams skiriama apie 50 tūkst. eurų, įskaitant vykdomus ir naujus projektus. Šiuo metu INQUA yra gana stiprus užnugaris aktyviai veikiančioms darbo grupėms, tokioms kaip Kvartero stratigrafijos sekcija (Section On European Quaternary Stratigraphy, SEQS-DATESTRA), Peribaltijos šalių (Peribaltic Working Group), Paleopedologijos (Palaeopedology Working Group), Liosų (Loess Working Group) darbo grupės. Beje, vienos grupės (Peribaltijos šalių darbo grupės) nariais yra ir Lietuvos kvartero specialistai. Ši grupė patyrė didelių sunkumų bei restruktūrizaciją ir dėl šiuo metu esančios politinės situacijos.

Šiuo metu INQUA narės yra trijų tipų: nacionalinės (šalys, kurios moka INQUA nario mokesčius ir turi teisę siųsti vieną balsavimo teisę turintį delegatą ir vieną stebėtoją į INQUA tarptautinės tarybos posėdžius), regioninės (šalių grupė, kuri moka INQUA nario mokesčius ir jai suteikiamos tokios pat teisės, kaip ir nacionaliniam nariui) ir asocijuoti nariai (šalys ar šalių filialai, kurie dėl tam tikrų priežasčių negali mokėti mokesčių, turi ribotas teises ir negali balsuoti tarptautinės tarybos posėdžiuose arba siūlyti kandidatų į vykdomąjį komitetą) bei narių delegatai, kurie sudaro tarptautinę tarybą, atstovaujančią mokslo bendruomenėms. INQUA pirmininkaujantį organą, vykdomąjį komitetą, kiekvienai kadencijai renka tarptautinė taryba, kurią sudaro visų nacionalinių ir regioninių narių paskirti atstovai. Tarptautinė taryba yra įgaliota įvertinti ir patvirtinti bet kokį pasiūlymą INQUA politikos ar procedūrų pakeitimų klausimais.  Daugiau apie INQUA veiklą, komisijas, tarybą, publikacijas, paramą ar skiriamus apdovanojimus galima rasti oficialiame INQUA interneto puslapyje: https://inqua.org/

×