Moksliniai interesai

Bentoso titntagdumblių bendrijų pokyčių tyrimai in situ sunkiųjų metalų taršą patiriančiose gėlavandenėse ekosistemose. Laboratorinėmis sąlygomis sunkiųjų metalų ir nanodalelių poveikio titnagdumblių bendrijoms vertinimas, rūšių augimo greičiui ir morfologinėms struktūroms. Bentoso titnagdumblių tolerancijos lygio sunkiesiems metalams nustatymas, bei bentoso titnagdumblių bioindikatorinis vertinimas sunkiųjų metalų ir nanodalelių taršai nustatyti, taikant mikroskopinę, matematinio modeliavimo analizę. Titnagdumblių taksonų kolekcijos sudarymas.

Disertacijos anotacija

Geros būklės vandens ekosistemų išsaugojimas yra vienas iš pagrindinių globalių iššūkių.  Didėjant žmonių populiacijai ir augant jų poreikiams, plečiasi pramonės industrija ir naujos technologijos, o tarša sunkiaisiais metalais ir naujai atsirandančiomis medžiagomis kelia naujas vandens kokybės išsaugojimo problemas. Todėl siekiant užtikrinti gerą ekosistemų būklę, svarbu vykdyti vandens kokybės stebėseną, pagrįstą įvairiais vandens kokybės parametrais.

Vieni iš biologinių vandens kokybės rodiklių yra titnagdumbliai, kurie į įvairius ilgalaikius, trumpalaikius ir net momentinius aplinkos pokyčius greitai reaguoja ne tik bendrijų lygmeniu, bet morfologiniais, biocheminiais, fiziologiniais pokyčiais. Titnagdumblių biologiniai indeksai sėkmingai taikomi vandens kokybės stebėsenos tyrimuose, dažniausiai vertinant maistinių ir organinių medžiagų taršą. Tačiau šie organizmai taip pat yra puikūs sunkiųjų metalų bioindikatoriai.

Doktorantūros metu bus tiriamas bentosinių titnagdumblių bendrijų pažeidžiamumas ir atsparumas aktualiems sunkiesiems metalams ir nanodalelėms natūraliose gėlavandenėse ekosistemose bei modelinėmis sąlygomis, bus vertinama šių organizmų bioindikatorinė geba.

Gauti rezultatai būtų reikšmingi aplinkosaugos valdymo praktikoje, užterštų vandens ekosistemų valdymui ir atkūrimui, ieškant ir kuriant inovatyvias technologijas vandenvalos procesuose ar biotechnologijoje.

Tarptautinėse mokslinėse konferencijose:

  1. Petrėnas G., Kazlauskas M. 2022. Experimental study of cadmium – indicating freshwater diatoms. – 11th „International Conference on Biodiversity Research“, spalis 20 – 22, Daugavpils, Latvia. https://biodiversityconference.biology.lv/index.php/ICBR/ICBR2022/paper/view/262.
  2. Petrėnas G., Kazlauskas M. 2022. Indikuojančių kadmį titnagdumblių rūšių nustatymas. „Jaunasis Tyrėjas Išmaniajai Visuomenej“, gegužis 11, Vilnius University Šiauliai Academy, Lithuania. https://www.sa.vu.lt/external/sa/files/PROGRAMA_05_11_sekcijos_koreguota.pdf.
×