Moksliniai interesai

Sėklų banko tyrimai. Aplinkos faktorių įtakos vertinimas augalo fenotipui, naudojant morfometrinius matavimus. Augalų populiacijų ir bendrijų tyrimai. Augalų genetinės įvairovės tyrimai: DNR išskyrimas, PGR, qPGR, eDNR.

Disertacijos anotacija

Vandens telkinių ekologinė būklė ypač svarbi nuo vandens kokybės visiškai priklausomoms augalų rūšims, kurių visas vystymosi ciklas vyksta po vandeniu. Pagrindiniu tyrimų objektu pasirinkta vienmečių vandens augalų Najas gentis, kuri apima ir santykinai dažnas, ir ypač retas bei nykstančias rūšis, apie kurių įvairovę, biologines savybes, ekologinius poreikius, populiacijų būklę ir paplitimą rytinės Baltijos aukštumos dalies vandens telkiniuose stinga detalesnių duomenų, be kurių neįmanoma moksliškai pagrįsta šių rūšių ir jų buveinių apsauga.
Tikslas – nustatyti naujas genties rūšių įvairovę, jų pasiskirstymą ekonišose ir nykstančių rūšių išlikimo potencialą Baltijos aukštumų regiono vandens telkiniuose.
Uždaviniai:
1. Nustatyti Najas genties rūšių įvairovę ir jų fitocenotinį vaidmenį povandeninių augalų bendrijose.
2. Įvertinti Najas genties augalų populiacijų būklę ir galimą aplinkos sąlygų įtaką jų stabilumui.
3. Ištirti sėklų banko, susikaupusio dugno nuosėdose, potencialą galimiems rūšies pagausinimo ar atstatymo darbams.
4. Parengti moksliškai pagrįstas rekomendacijas dėl nykstančių rūšių ir jų buveinių apsaugos.

ORCID iD icon scopus icon linkedin icon

  1. 2020–2021. Atvirųjų vandenų naro mokymai (PADI OWD) su sauso kostiumo specializacija.

Tarptautinėse mokslinėse konferencijose:

  1. Kamaitytė-Bukelskienė L., Butkuvienė J., Naugžemys D. 2021. Impact of water transport on water courses with vegetation – habitat type 3260 of European importance. 64th International Conference for Students of Physics and Natural Sciences. „Open readings 2021“. March 16-19, Vilnius, Lithuania. Book of abstracts: 356. https://www.openreadings.eu/wp-content/uploads/2021/03/Abstract_book_2021S.pdf
  2. Kamaitytė-Bukelskienė, Petrulaitis L., Sinkevičienė Z. 2022. Recent distribution of Najas minor and Najas flexilis in Lithuania. The 64th International Scientific Conference of Daugavpils University. Book of abstracts: 11. https://dukonference.lv/files/Tezes_64.konf._labotas.pdf
  3. Kamaitytė-Bukelskienė, Sinkevičienė Z. 2022. Comparison of Chara filiformis and Chara contraria oospore morphological parameters. Abstracts of the 23rd Meeting of the Group of European Charophytologists (16–19 August 2022). – Environmental and Experimental Biology. 20 (2) https://doi.org/10.22364/eeb.20.13
×