Moksliniai interesai

Samanų biologiniai, taksonominiai ir ekologiniai tyrimai. Augalų bendrijų struktūros tyrimai žemapelkėse, jų tarpusavio ryšiai ir ekologinių faktorių įtaka augalų bendrijų struktūrų susidarymui. Retų samanų rūšių populiaciniai tyrimai.

Disertacijos anotacija

Darbo tikslas – nustatyti augalų bendrijų struktūros paplitimo dėsningumus borealinės ir temperatinės zonų paribio žemapelkėse ir įvertinti jų tarpusavio ryšius.
Darbo uždaviniai:
• įvertinti ekologinių faktorių įtaką augalų bendrijų struktūrų susidarymui žemapelkėse;
• nustatyti žemapelkių augalų bendrijų struktūrų tarpusavio ryšius;
• nustatyti, kokie augalų bendrijų struktūrų pasiskirstymo dėsningumai žemapelkėse.

ORCID iD icon scopus icon

Straipsniai „Clarivate Analytics Web of Science“ duomenų bazės leidiniuose, neturinčiuose cituojamumo rodiklio:

 1. Jukonienė I., Ričkienė A., Subkaitė M. Herbariumdata on bryophytes from the Eastern part of Lithuania (1934-1940) in the context of science history and landscape changes. – Botanica, 25(1): 41–53. 10.2478/botlit-2019-0005.
 2. Jukonienė I., Kalvaitienė M., Bagušinskaitė A. 2022. Bryophyte diversity as an indication of habitat quality in two special areas of conservation on the outskirts of Vilnius (Verkiai Regional Park), – Botanica (spaudoje).

Straipsniai kituose recenzuojamuose periodiniuose, tęstiniuose ar vienkartiniuose mokslo leidiniuose (knygose, žurnaluose, straipsnių rinkiniuose, ugdymo priemonėse):

 1. Subkaitė M., Jukonienė I. 2018. Briologinis aspektas XX a. pradžios Lietuvos pelkių tyrimuose. – Kn.: Jukonienė, I. (red.), Briologiniai archyvai – Lietuvos mokslo ir gamtos istorijos paveldas: 89–107. Vilnius. ISBN 978-9986-443-94-0 13.
 2. Subkaitė M., Jukonienė I. 2018. Herbariumo rinkinių svarba saugomų teritorijų florai patikslinti. Žuvinto rezervato brioflora. – Kn.: Jukonienė, I. (red.), Briologiniai archyvai – Lietuvos mokslo ir gamtos istorijos paveldas: 153–167. Vilnius. . ISBN 978-9986-443-94-0.
 3. Jukonienė I., Subkaitė M., Uselienė A. 2021. Maršantijūnai (Kerpsamanės). Marchantiophyta, – Kn.: Rašomavičius V.(red.) Lietuvos raudonoji knyga: 317–322. Lututė, Vilnius. ISBN 978- 9955—37-228-8.
 4. Jukonienė I., Subkaitė M., Stončius, D. Uselienė. 2021. A. Brijūnai (Lapsamanės). Bryophyta. – Kn.: Rašomavičius V.(red.) Lietuvos raudonoji knyga: 290–382. Lututė, Vilnius. 317–369.

Tarptautinėse mokslinėse konferencijose:

  1. Subkaitė M., Jukonienė I. 2017. Bryophyte collections for additions and amendments to the bryophyte flora of Žuvintas Strict Nature reserve. – „9th International Conference on Biodiversity Research“, balandis 25–26, Daugpilis, Latvija. Book of Abstracts: 98. https://biodiversityconference.biology.lv/public/conferences/6/AB_2017.pdf
  2. Jukonienė I., Subkaitė M. Historical data for assessment of the impact of landscape changes on bryophyte diversity in Lithuania. – Symposium Europe’s cryptogams in a changing world – 50 years of research and protection of bryophytes and lichens in Central Europe, balandis 20–22, Seckenberg Museum of Natural History, Frankfurt am Main, Germany. Book of Abstracts: 20.
  3. Jukonienė I., Kalvaitienė M., Rasimavičius M., Ričkienė A. 2021. Findings in the Herbarium of Vilnius University: A historical collection of bryophytes. – International Scientific Conference dedicated to the 100th anniversary of the National Herbarium of Ukraine (KW) „Herbaria of the 21th century: Achievements and tasks challenges“, spalis 1, Kyiv, Ukraine. Proceedings: 136–140.
  4. Kalvaitienė M., Jukonienė I., Rasimavičius M. 2021. Revision of K. Szafnagel‘s historical data on the distribution of mire species. – „The 63rd International Scientific Conference of Daugavpils University“, balandis 15–16, Daugpilis, Latvija. https://dukonference.lv/files/2021_978-9984-14-942-4_DU%2063%20starpt%20zinatn%20konf%20tezes.pdf
  5. Jukonienė I., Kalvaitienė M., Rasimavičius M., Ričkienė A. 2022. Historical data in the context of distribution of rare species: „Zapiski bryologiczne“ by K. Szafnagel and his herbarium. – 10th conference of European Committee for Conservation of Bryophytes, gegužė 24–27, Zagreb, Croatia. Book of Abstracts: 31.
×