Moksliniai interesai

Nano- ir mikrodydžio darinių, metalų mišinių, (mikro-) nanoplastikų, medikamentų, nuotekų, gamtinių vandenų ir kt. naujai sukurtų produktų testavimas, sąveikos, kaupimosi mechanizmų ir poveikio vėžiagyviams (Daphia magna, Ostracoda…) ir žuvimis (Danio rerio, Salmo trutta fario, Salmo trutta trutta, Oncorhynchus mykiss, Salmo salar, Esox lucius, Anguilla anguilla, Acipenser oxyrinchus…) visose jų vystymosi stadijose tyrimai, kompleksiškai taikant fizikocheminius ir biologinius vertinimo metodus;  tvarūs ūminiai ir ilgalaikiai tyrimai; įvairių statistinių ir toksinio poveikio metodų (morfofiziologinių, kardorespiratorinių, elgsenos, gyvybingumo, kraujo analizės ir kt.) taikymas; taršos rizikos vertinimas; specifinių nanodalelių grupavimo ir reglamentavimo priemonių paieška ir analizė.

ORCID iD icon scopus icon linkedin icon

×