Gamtos tyrimų centro institucinių, mokslininkų ir tyrėjų gebėjimų stiprinimas

Projekto kodas: VP1-3.1-ŠMM-05-K-02-002.
Projekto vykdytojas: Gamtos tyrimų centras.
Projekto pavadinimas: „Gamtos tyrimų centro institucinių, mokslininkų ir tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ (toliau – Projektas).
Projekto trukmė: 2012 m. liepos 24 d. – 2014 m. liepos 23 d.

Projekto biudžete nustatyta didžiausia Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 807 672,00 Lt. Iš jų 686 521,20 Lt skiriama iš ES fondų lėšų, 80 767,20 Lt iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų ir 40 383,60 Lt Projekto vykdytojo lėšų.

Projektas įgyvendinamas be partnerių.

Projekto esmė

Gamtos tyrimų centras nuo 2010 m. sausio 1 d. perėmė visų trijų (Ekologijos instituto, Botanikos instituto, Geologijos ir geografijos instituto) institucijų teises ir pareigas. Apjungus institucijas susidurta su keliomis esminėmis problemomis – dėl lėšų trūkumo, gelbėjant mokslinių tyrimų kryptis, stipriai sumažintos aptarnavimo išlaidos. Dėl šios priežasties veiklos ir valdymo procesų apjungimas (optimizavimas) užsitęsė, nėra suderintų veiklos reglamentų, valdymo procesų, nepakankami darbuotojų gebėjimai ypač konkuruojant tarptautiniu mastu. Problemas gali išspręsti įstaigos struktūros, veiklos ir valdymo procesų optimizavimas bei darbuotojų kompetencijos kėlimas, įstaigos dalyvavimo tarptautinių organizacijų ir tinklų veikloje galimybių didinimas. Projekto metu siekiama gerinti Gamtos tyrimo centro tyrėjų gebėjimus, optimizuoti organizacinius procesus ir stiprinti tarptautiškumą, tai yra itin svarbus žingsnis, siekiant kokybiškai įgyvendinti institucijų pertvarką. Kadangi Gamtos tyrimų centras – biudžetinė organizacija, Projekto įgyvendinimui yra būtina Europos Sąjungos parama, nes vien tik įstaigos lėšomis įgyvendinti Projektą ir pasiekti užsibrėžtus tikslus nėra galimybių.

Projekto veiklos

  • Įstaigos veiklos valdymo optimizavimas ir mokslinė ekspertizė (veikla baigta – 2014 m. IV ketv. pr.);
  • Įstaigos vidinės valdymo infrastruktūros sukūrimas (veikla baigta – 2013 m. IV ketv.);
  • Įstaigos darbuotojų kompetencijų didinimas (veikla baigta – 2014 m. II ketv.);
  • Tarptautinio bendradarbiavimo galimybių ir gebėjimų didinimas (veikla baigta – įsigytos narystės tarptautinėse organizacijose 2013 metams; 2013 m. mokslininkai vyko į tarptautines organizacijas, konferencijas).

Įsigytos Projekto viešinimo priemonės: plakatai bei lankstinukai (lietuvių ir anglų kalba), kurie dalinami tarptautinių organizacijų nariams, susitikimų, konferencijų dalyviams.

Pridėtinė Projekto vertė

Projektas leis įgyvendinti veiklas, kurios sustiprins organizacijos valdymą, paskatins naujų, didesnės apimties tarptautinių mokslinių Projektų įgyvendinimą. Teigiamą Projekto rezultatų naudą pajus Gamtos tyrimų centro darbuotojai, partneriai: daugiau tarptautiniuose mokslo žurnaluose publikuojamų straipsnių, geresni darbo rezultatai, daugiau valstybinių ir verslo organizacijų užsakymų moksliniams tyrimams, glaudesnis mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros bendradarbiavimas tarp mokslo ir verslo organizacijų.

Įgyvendinus Projektą bus užtikrintas fizinis ir veiklos rezultatų Projekto tęstinumas. Bus toliau stiprinami Gamtos tyrimų centro instituciniai ir organizaciniai gebėjimai, bendradarbiavimas su užsienio mokslo organizacijomis, narystė tarptautinėse organizacijose, keliami įstaigos tyrėjų ir kitų darbuotojų gebėjimai plėtoti mokslinių tyrimų eksperimentinės plėtros tematinių tinklų partnerystę ir tarptautinį mokslinį bendradarbiavimą. Projekto tęstinumui užtikrinti bus naudojamos Gamtos tyrimo centro lėšos bei kiti finansavimo šaltiniai. Įgyvendinant tęstinumą bus toliau vykdomos tyrėjų kompetencijos didinimo ir įstaigos institucinių gebėjimo bei žinomumo veiklos, atliekant gyvosios ir negyvosios gamtos komponentų ilgalaikius tarptautinio lygio fundamentinius ir eksperimentinės plėtros tyrimus, užtikrinant tarptautiniu lygių konkurencingą įstaigos tyrėjų kompetenciją. Už Projekto ir jo rezultatų tęstinumą bus atsakingi Gamtos tyrimo centro vadovai ir atitinkamų sričių specialistai.

×