Processing of research and dispersed information on protected species and input into a unified protected species information system (PSIS/SRIS)

Mokslinių tyrimų ir išsklaidytos informacijos apie saugomas rūšis parengimas ir įvedimas į vieningą Saugomų rūšių informacinę sistemą (SRIS)

Vadovas – dr. V. Rašomavičius, projekto kodas Nr. EEE-LT03-AM-01-K-01-001, projekto trukmė 2014–2016 m.

Saugomų rūšių informacinės sistemos (SRIS), kurią administruoja Aplinkos ministerija, tikslas – duomenų apie saugomas rūšis, jų augavietes ir radavietes surinkimas, sisteminimas ir pateikimas suinteresuotiesiems asmenims, užtikrinant duomenų ir informacijos apie saugomas rūšis viešumą. Sistemoje sukaupti duomenys naudojami praktinės aplinkosaugos veiklose: rengiant saugomų rūšių apsaugos planus, gamtotvarkos planus, saugomų teritorijų steigimo ir planavimo dokumentus, rengiant planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentus, rengiant miškotvarkos dokumentus, rengiant kaimo plėtros žemėtvarkos projektus ir daugelyje kitų sričių. Sistemos duomenys taip pat gali būti naudojami mokslo srityje: rengiant analizes, strategijas, prognozes, susijusias su saugomų rūšių paplitimu, gausumu, būkle ir pan.
Duomenis į saugomų rūšių informacinę sistemą privalomai teikia aplinkos apsaugos sistemos darbuotojai, įvairių aplinkosauginių projektų vykdytojai. Tačiau pagrindiniuose duomenų šaltiniuose – daugiau kaip per 50 m. laikotarpį mokslinėse kolekcijose ir archyvuose (lauko dienoraščiuose, stebėjimų anketose, ataskaitose, kartografinėje medžiagoje) sukaupta informacija, taip pat išsklaidytai saugoma informacija, kurią turi sukaupę kitose institucijose (VU, GTESS), visuomeninėse organizacijose veikiantys (Entomologų, Šikšnosparnių išsaugojimo draugijos) arba regionuose gyvenantys gamtinės įvairovės stebėtojai, iki šiol yra neprieinama. Projekto vykdytojas užtikrins teikiamų išsklaidytai saugomų duomenų kokybės patikrą ir aprobavimą, jų suvedimą į saugomų rūšių informacinę sistemą.
Projekto tikslas – surinkti, išanalizuoti mokslinių tyrimų, gamtos stebėjimų metu sukauptą ir išsklaidytai laikomą informaciją, taip pat ir istorinę, apie saugomas gyvūnų, augalų ir grybų rūšis, susisteminti ir konsoliduoti duomenis į bendrą Saugomų rūšių informacinę sistemą (toliau – SRIS), tokiu būdu prisidėti prie 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės (EEE) finansinio mechanizmo LT03 programos įgyvendinimo Lietuvoje
Projekto uždaviniai ir veiklos
•    Išsklaidytų duomenų apie saugomas rūšis surinkimas, analizė ir pateikimas į SRIS.
•    Mokslinių tyrimų ir kitų duomenų apie saugomas rūšis surinkimas, analizė ir pateikimas į SRIS.

2016 metai

Gamtos tyrimų centras sėkmingai baigia 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Biologinė įvairovė ir ekosistemų funkcijos“ projektą „Mokslinių tyrimų ir išsklaidytos informacijos apie saugomas rūšis parengimas ir įvedimas į vieningą Saugomų rūšių informacinę sistemą“ (Nr. EEE-LT03-AM-01-K-01-001), kurio operatoriumi buvo Aplinkos ministerija, įgyvendinančiąja institucija – Centrinė projektų valdymo agentūra.

Nuo 2014 metų balandžio vykdyto projekto tikslas buvo surinkti, išanalizuoti ir pateikti duomenis apie saugomas rūšis į vieningą Saugomų rūšių informacinę sistemą (SRIS), kurią administruoja Aplinkos ministerija, ir tokiu būdu prisidėti prie biologinės įvairovės išsaugojimo. Galutinis projekto veiklų rezultatas – daugiau kaip 53 tūkst. naujų įrašų apie saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšis (iš jų 1385 įrašai apie griežtai saugomas rūšis). Šiam įspūdingam informacijos kiekiui surinkti ir įvertinti panaudotos mokslinės institucijų kolekcijos (pvz., herbariumai BILAS, WI, HSUD) ir privačios kolekcijos; mokslo institucijų duomenų bazės (pvz., CICONIA, BIGIS ir kt), nevalstybinių organizacijų ir privačių asmenų duomenų bazės; mokslinių projektų ir kitų tyrimų ataskaitos, tyrėjų lauko dienoraščiai bei privačių asmenų stebėjimai ir asmeniniai pranešimai.

Projekto veiklose dalyvavo trys dešimtys centro mokslininkų ir tyrėjų, kitų institucijų ekspertų.

Baigiamojo renginio metu, kuris įvyko 2016 m. balandžio mėn 18 d., Aplinkos ministerijos Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio departamento Saugomų teritorijų strategijos skyriaus vedėjas Algirdas Klimavičius pasidžiaugė projekto rezultatais. Saugomų rūšių informacinės sistemos svarba priimant valstybės strateginius sprendimus, įgyvendinat ūkio plėtros projektus, išsaugant biologinę įvairovę yra labai išaugusi. Baigiamo projekto rezultatai yra reikšmingas indėlis į kokybišką Saugomų rūšių informacinės sistemos funkcionavimą.

×