Saulės spinduliuotės ciklų ir okeaninių įvykių įtaka augalijos dinamikai poledynmečiu

Stažuotojas: dr. Andrej Spiridonov

Finansavimo šaltinis – Europos socialinio fondo investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3- LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“

Projekto metu bus nagrinėjama ir matematiškai testuojama Saulės spinduliuotės intensyvumo bei vandenynų cirkuliacijos pokyčių klimatinė įtaka ilgalaikei augalijos dinamikai. Vėlyvojo pleistoceno ir holoceno epochos Lietuvos ir kitų artimų kraštų pjūviai sudaro didelį bei puikiai datuotą duomenų masyvą, savyje talpinantį informaciją apie biotos pokyčius stebimus pasibaigus paskutiniajam kvartero apledėjimui. Šis detalus duomenų šaltinis bus palygintas su pasaulinėmis ilgalaikio Saulės aktyvumo paleo-indikatorių (radioaktyvios anglies ir berilio) laiko eilutėmis naudojantis pažangiais spektrinės analizės metodais. Darbo metu bus išaiškinta koks yra Saulės spinduliuotės pokyčių poveikis biotai bei šio poveikio ilgalaikės priklausomybės nuo kitų klimatinių bei biotinių sąlygų. Natūralios klimato kaitos mechanizmų supratimas ir jų poveikio augalijai įvertinimas yra būtinas žingsnis norint turėti realistišką klimatinės sistemos modelį bei ateityje prognozuoti klimato pokyčių padarinius, atskiriant gamtinius bei žmonių nulemtus pokyčius.

×