Ekspertinės


VANDENS PAUKŠČIŲ IR JŪROS ŽINDUOLIŲ APSKAITOS JŪROJE IŠ LAIVŲ IR LĖKTUVŲ, TAIKANT STANDARTIZUOTAS APSKAITŲ METODIKAS. DUOMENŲ ANALIZĖ GIS METODAIS, GYVŪNŲ GAUSUMO IR PASISKIRSTYMO ANALIZĖ, APLINKOSAUGINIU POŽIŪRIU SVARBIŲ TERITORIJŲ ATRANKA

ORNITOFAUNOS (PAUKŠČIŲ RŪŠINĖS ĮVAIROVĖS, GAUSUMO, PASISKIRSTYMO, SEZONINĖS DINAMIKOS) TYRIMAI ĮVAIRIOSE BUVEINĖSE, SKIRTI BIOLOGINEI ĮVAIROVEI IR POVEIKIUI APLINKAI VERTINTI

PAUKŠČIŲ JUDĖJIMO / PASISKIRSTYMO TYRIMAI (MIGRACIJOS, PERSKRIDIMAI, DISPERSIJA, BUVEINIŲ PASIRINKIMAS), TAIKANT MODERNIUS TELEMETRIJOS METODUS (RADIJO SIŲSTUVAI, PALYDOVINIAI SIŲSTUVAI, GPS SIŲSTUVAI)

PAUKŠČIŲ ŽALOS ŽEMĖS ŪKIUI IR AKVAKULTŪRAI VERTINIMAS – METODIKŲ PARINKIMAS, TYRIMŲ ATLIKIMAS, DUOMENŲ ANALIZĖ IR APIBENDRINIMAS

TERITORIJŲ BOTANINĖS ĮVAIROVĖS (INDUOČIŲ AUGALŲ, SAMANŲ IR MAURABRAGAINIŲ) IR BUVEINIŲ TYRIMAI, BŪKLĖS IR VYSTYMOSI TENDENCIJŲ VERTINIMAS

KANOPINIŲ GYVŪNŲ DAROMOS ŽALOS PASĖLIAMS IR DERLIUI VERTINIMAS

GYVŪNŲ ŽUVIMO KELIUOSE INTENSYVUMO ĮVERTINIMAS

ŽINDUOLIŲ POPULIACIJŲ VALDYMO PLANŲ PARENGIMAS IR JŲ SOCIOEKONOMINIS ĮVERTINIMAS

×